kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Een EVC-procedure is bedoeld voor werkenden en werkzoekenden die hun verder ontwikkelde competenties willen laten valideren. Het ervaringscertificaat is een op zich zelf staand document dat voor het bedrijfsleven een zelfstandige functie heeft. In het ervaringscertificaat wordt beschreven over welke competenties iemand beschikt in relatie tot de gehanteerde EVC-standaard. Aangegeven wordt welke competenties erkend worden en op basis waarvan de EVC-assessor tot die beslissing is gekomen.


De convenantpartners zijn overeengekomen dat waar mogelijk verzilvering gestimuleerd wordt. Het is aan een examencommissie om te bepalen of de in een ervaringscertificaat weergegeven erkenningen in relatie tot een onderwijsstandaard kunnen worden overgenomen. Om dat proces beter te laten verlopen is afgesproken dat verzoeken voor verzilvering bij een ROC of HO onderwijsinstelling via een EVC-aanbieder kunnen worden ingediend. De EVC-aanbieder zal hierover bij de start van de EVC-procedure transparant zijn en aangeven met welke onderwijsinstelling zij afspraken hebben in het kader van een mogelijke verzilvering. Vraag hier dan ook expliciet naar bij uw EVC-aanbieder mocht u direct na afloop van de procedure of in een later stadium het traject willen afsluiten met een diploma uit het formeel onderwijs.

Animatie EVC en verzilvering

animatie-verzilvering

Klik op bovenstaande animatie en krijg inzicht geeft in de gehele EVC-keten.

Matrix verzilvering van ervaringscertificaten

Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Deze matrix geeft een overzicht van verantwoordelijkheden en aandachtspunten van en voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij de keten van verzilvering. De onderscheiden partijen zijn: het individu, de EVC-aanbieder, de examencommissie en de opleider. Er zijn ook links opgenomen naar concrete hulpmiddelen.

Afsprakenkaart Verzilvering voor EVC-aanbieders

Deze afsprakenkaart helpt EVC-aanbieders om tot goede samenwerking in de keten te komen met betrekking tot verzilvering. Ook is de kaart handig tijdens het intakegesprek om de juiste verwachtingen te creëren voor kandidaten. En de ingevulde afsprakenkaart kan worden gebruikt als onderbouwing van kwaliteitscode 2.1 richting de beoordelende organisaties.

Checklist beoordelen ervaringscertificaten

Deze checklist is opgesteld voor leden van examencommissies om ervaringscertificaten die zijn ingediend voor verzilvering te kunnen beoordelen.

Voorbeeld beoordelingsprotocol verzilvering

Dit beoordelingsprotocol is gebaseerd op de werkwijze bij roc’s en geeft aan welke vragen gesteld kunnen worden bij het in behandeling nemen van een ervaringscertificaat voor verzilvering.

Voorbeeld stroomschema verzilvering

Dit stroomschema is gebaseerd op de werkwijze bij roc’s en geeft aan hoe het proces van het verzilveren van ervaringscertificaten eruit kan zien.

Voorbeeld vereisten EVC-rapportages

Dit voorbeeld is gebaseerd op de praktijk in roc’s en geeft aan op welke wijze vereisten voor ervaringscertificaten kunnen worden vastgelegd binnen een instelling.

Notitie werkwijze Onderwijsinspectie

In deze notitie geeft de Onderwijsinspectie aan wat de examencommissie behoort te doen bij een verzoek om verzilvering op basis van een ervaringscertificaat.

Veelgestelde vragen over toezicht inspectie

In document geeft de inspectie antwoord op veelgestelde vragen. Onder andere: Wat betekent het voor het inspectieoordeel over de examenkwaliteit als diploma’s worden gebaseerd op EVC?

Verschillen EVC

In dit overzicht worden de overeenkomsten en verschillen tussen EVC, vrijstellingen en toelatingsonderzoek op een rij gezet. Dit helpt vooral om te kunnen beslissen welk instrumentarium het meest geschikt is voor een kandidaat.

Servicedocument taal en rekenen bij EVC en vrijstellingenbeleid

Het servicedocument beschrijft de consequenties van de regelgeving voor generieke kwalificatie-eisen Nederlandse taal en rekenen en Engels voor EVC-kandidaten in het mbo. Het cohortenschema matrix helpt EVC-aanbieders om de juiste beslissing te nemen over het meenemen van de generieke eisen Nederlands, rekenen en (voor mbo-4) Engels in de EVC-procedures voor hun kandidaten.

Matrix generieke en beroepsspecifieke eisen Nederlandse taal rekenen en Engels

Deze matrix toont de generieke en beroepsspecifieke eisen voor Nederlandse taal, rekenen en Engels voor EVC-kandidaten naast elkaar. (Dit overzicht vormt een aanvulling bij het Servicedocument taal en rekenen bij EVC en de bijbehorende Matrix consequenties regelgeving generieke kwalificatie-eisen Nederlands, rekenen en Engels voor EVC-kandidaten).