kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De waarde van EVC voor werkgevers en werknemers. Actuele cijfers, onderzoeken en voorbeelden (juli 2014)

In dit artikel beschrijft het Kenniscentrum EVC de meest actuele cijfers, onderzoeken en goede voorbeelden van EVC en geeft in alle beperktheid weer wat dit leert over de waarde van EVC. Mogelijk biedt dit input voor vervolgonderzoek naar het rendement van EVC. EVC kan - naast andere valideringsinstrumenten - een belangrijke rol spelen in de versterking van employability en loopbaanmogelijkheden van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Document: Artikel De waarde van EVC voor werkgevers en werknemers. Actuele cijfers, onderzoeken en voorbeelden | Download

Onderzoek EVC: aantallen 2012 en 2013 (juni 2014)

Om het aantal uitgevoerde EVC-procedures in 2012 en 2013 vast te stellen heeft het Kenniscentrum EVC EVC-aanbieders in april 2014 via een online vragenlijst bevraagd. In de vragenlijst is ook het in 2014 verwachte aantal EVC-procedures nagegaan en de inzet van valideringsinstrumenten anders dan EVC. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het rapport.

Document: Onderzoek EVC: aantallen 2012 en 2013 | Download 

Verkenning van EVC in branches en sectoren (september 2013)

In het project EVC in de markt is gezocht naar succesfactoren in de sectoren waar EVC regelmatig gebruikt wordt. Wat is er in die sectoren geregeld, georganiseerd of afgesproken dat er voor heeft gezorgd dat EVC een relevant instrument is geworden? Het projectverslag EVC in de markt. Een verkenning van EVC in branches en sectoren geeft een beeld van hoe EVC in verschillende sectoren in Nederland wordt ingezet. Het verslag bevat ook een stappenplan  bedoeld om sectoren die met EVC aan de slag willen handvatten te geven voor een effectieve inzet van EVC. Tevens worden enkele zorgpunten aangegeven en aanbevelingen voor de toekomst.

Document: EVC in de markt | Download

Onderzoek naar EVC in metalektro: onbekend maakt onbemind (juni 2013)

Zowel werknemers als werkgevers in de Metalektro hebben veel baat bij EVC. Toch ziet scholingsfonds Stichting A+O Metalektro het aantal aanvragen voor EVC-vergoedingen teruglopen. Een nieuw onderzoeksrapport werpt licht op de zaak. In bijgaand artikel geeft projectleider Quirien van Ojen van A+O uitleg en vertelt hij waarom EVC zo belangrijk is.

Document: Artikel EVC in metalektro | Download

Onderzoek naar verzilvering van ervaringscertificaten. Belemmeringen, oplossingen en aanbevelingen (mei 2012)

Bij dit onderzoek naar verzilvering van ervaringscertificaten is zowel gekeken naar de mogelijkheden binnen wet- en regelgeving als naar de werking en goede voorbeelden in de praktijk. Het onderzoek onderscheidt twee speelvelden. Het speelveld van de basiskwaliteit van EVC, waarin EVC-aanbieders en beoordelende organisaties een verantwoordelijkheid hebben. En daarnaast het speelveld van verzilveirng waarin het bevoegd gezag van onderwijsinstellingen en examencommissies een verantwoordleijkheid hebben voor het op deugelijke gronden nemen van besluiten voor vrijstellingen voor opleidings- en/of examenonderdelen op grond van het ervaringscertificaat.

Document: Onderzoek naar verzilvering van ervaringscertificaten | Download

Inspectierapport ‘Goed verkort? Over de programmering en verantwoording van (ver)korte opleidingen in het hoger beroepsonderwijs’ (december 2012)

Aanleiding voor het Inspectieonderzoek naar (ver)korte trajecten in het hoger beroepsonderwijs waren externe signalen en publieke uitingen van instellingen. De Inspectie heeft onderzocht of (ver)korte opleidingen in het hoger beroepsonderwijs voldoen aan de voorwaarden voor kwaliteitsborging. Hierbij is onder andere gekeken naar de inrichting van het programma en de geprogrammeerde studiebelasting. Daarnaast is bekeken of en of de examencommissie haar wettelijke rol naar behoren heeft vervuld bij bijvoorbeeld de vrijstellingen van studiepunten in dergelijke (ver)korte opleidingen.

Document: Inspectierapport Goed verkort? | Download

Examencommissies & ervaringscertificaten. Over EVC in het mbo en het hbo (april 2012)

Omdat de kwaliteit van EVC zowel in het hbo als in het mbo te wensen overliet heeft de inspectie besloten twee jaar na eerdere onderzoeken een vervolgonderzoek te doen naar de kwaliteit van evc in relatie tot de doorstroom naar door de overheid erkend onderwijs. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode september 2011 tot maart 2012. Uitgangspunt is de kwaliteit van EVC voor zover die van invloed is op de kwaliteit en het niveau van het erkend mbo en hbo. Het onderzoek beperkt zich tot EVC-procedures die een vervolg krijgen in het erkende onderwijs. De centrale vraag in het onderzoek luidt: Nemen examencommissies in het mbo en hbo op verantwoorde wijze beslissingen over vrijstellingen, maatwerktrajecten en diplomering als een kandidaat een ervaringscertificaat wil verzilveren?

Document: Inspectierapport examencommissies en ervaringscertificaten | Download

Ecorys-onderzoek EVC gemeten: actualisatie 2010-2011 (april 2012)

Doel van dit onderzoek is om het rapport EVC gemeten uit 2010 te actualiseren. In dit onderzoek is daarom in navolging van het voorgaande onderzoek ingegaan op de vraag: Hoeveel EVC-trajecten worden jaarlijks in Nederland gerealiseerd bij erkende EVC-aanbieders? Daarnaast waren er o.a. vragen over het verloop van de procedures en verwachtingen voor de toekomst.

Document: Ecorys-onderzoek EVC gemeten | Download

Onderzoek naar verzilvering van ervaringscertificaten (mei 2012)

Het Kenniscentrum EVC heeft op verzoek van het ministerie van OCW onderzoek gedaan naar belemmeringen en oplossingen bij verzilvering van ervaringscertificaten. Daarbij is zowel gekeken naar de mogelijkheden binnen wet- en regelgeving als naar werking en goede voorbeelden in de praktijk.

Documenten: 

Artikel in Profiel over verzilvering bij EVC | Download

Verzilvering van ervaringscertificaten | Download

Verklaringen voor het stoppen als EVC-aanbieder (februari 2012)

Dit rapport bevat de resultaten van een quick scan onder 13 aanbieders die gestopt zijn met EVC. De ophanden zijnde nieuwe erkenningronde door de beoordelende organisaties was voor veel instellingen aanleiding om de balans op te maken. De instellingen die bevraagd zijn geven aan dat het veelal om een combinatie van factoren gaat bij het besluit om te stoppen met EVC. Het rapport bevat ook aanbevelingen voor EVC-aanbieders, convenantpartners, overheid en het Kenniscentrum EVC.

Document: Verklaringen voor het stoppen als EVC-aanbieder | Download

Leren en werken; de balans opgemaakt (mei 2011)

De Projectdirectie Leren & Werken (PLW), een tijdelijk samenwerkingsverband tussen de ministeries van OCW en SZW, zette in de periode 2005 – 2010 stevig in op een leven lang leren. Regionale en sectorale samenwerkingsverbanden richtten zich die periode op duale trajecten (leren en werken tegelijkertijd op de werkvloer) en EVC-trajecten. Achterliggend doel was het realiseren van een duurzame samenwerking tussen de verschillende partijen, zodat ook na het einde van de subsidieregeling vanuit PLW (eind 2010) een blijvende infrastructuur bestaat voor leren en werken in de regio. De rapportage Leren en werken; de balans opgemaakt bevat leerpunten en succesfactoren die bijdragen aan het ontstaan van een duurzame samenwerking tussen de projectpartijen na afloop van de subsidieregeling.

Documenten:

Succesfactoren voor verduurzaming van leren & werken | Download

Leren & Werken; de balans opgemaakt | Download

Effecten van EVC (april 2011)

ProfitWise Onderzoek en Advies deed in opdracht van de Ministeries van OCW en SZW heeft in 2010 een grootschalig onderzoek naar de effecten van EVC voor bedrijven en medewerkers die een EVC-traject doorlopen. Dit effectonderzoek - voor het eerst op deze schaal uitgevoerd - levert praktische aanbevelingen op en geeft concrete aanwijzingen welke factoren de effectiviteit van EVC bepalen. Aanbevelingen die bedrijven, EVC-aanbieders en beleidsmakers kunnen helpen gericht te investeren in de ontwikkeling van medewerkers in het algemeen en het gebruik van EVC in het bijzonder.

Documenten:

Samenvatting: Beloften, feiten en ongekende mogelijkheden EVC | Download

Onderzoeksrapport: Beloften, feiten en ongekende mogelijkheden EVC | Download

Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt (oktober 2010)

De afgelopen jaren zag de Projectdirectie Leren & Werken grote onderlinge verschillen tussen regio's in aantallen EVC-trajecten. Via een kwalitatief onderzoek in 2010 is meer inzicht ontstaan in de achterliggende oorzaken die deze verschillen kunnen verklaren.
Twee 'succesregio's' zijn vergeleken met twee 'aandachtsregio's'. Dat levert inzichten op die voor alle spelers in de EVC-markt interessant en praktisch bruikbaar zijn. Het rapport is geschreven vanuit de invalshoek van bedrijven. In heldere taal is opgeschreven hoe EVC voor hen gemakkelijker en aantrekkelijker gemaakt kan worden. Het rapport is opgebouwd uit vijf hoofdstukken, die ook los van elkaar gelezen kunnen worden. In elk hoofdstuk staan praktische tips en interviews met betrokkenen. De job-aids helpen bedrijven om de relaties, resultaten en marktbenadering op EVC te versterken.

Document: Succes- en belemmerende factoren EVC-markt | Download

EVC gemeten (mei 2010)

Het aantal gerealiseerde EVC-trajecten in Nederland neemt gestaag toe. Dit blijkt uit het rapport EVC gemeten, dat onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de projectdirectie Leren & Werken uitvoerde. Het gaat hier om een kwantitatieve meting van trajecten, waarbij een Ervaringscertificaat werd behaald volgens de EVC-code en bij erkende aanbieders.
Factoren die een toenemende vraag naar EVC-trajecten hebben veroorzaakt, zijn vooral de belangstelling van individuele werknemers, stimulerende maatregelen van de overheid en de belangstelling van werkgevers. Uit de casestudies blijkt dat het doel van kandidaten om hun competenties te laten erkennen uiteindelijk vaak diplomering is.

Document: EVC-gemeten | Download

Inspectierapport: Competent erkend? Over EVC in het hoger onderwijs (2010)

In de eerste helft van 2009 onderzocht de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van de evc-voorzieningen in het hoger onderwijs. De conclusie luidt dat de kwaliteit van evc kan en moet verbeteren. In het hoger onderwijs doorliepen in 2008 enkele duizenden kandidaten een evc-procedure (dit betrof met name het hbo). Het streven van de overheid is dit aantal fors te laten toenemen, hetgeen de noodzaak van kwaliteitsverbetering onderstreept.

Documenten:

Competent erkend? Over het erkennen van verworven competenties in het hoger onderwijs | Download

Beleidsreactie rapport Inspectie 'Competent erkend?' | Download

Meerdere wegen naar professionalisering. Validering en certificering van informeel leren door leraren (2010)

Het in de zomer van 2010 verschenen rapport Meerdere wegen naar professionalisering is in opdracht van het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit geschreven door CINOP (auteurs: Marja van den Dungen en Wouter Smit).
Het rapport heeft betrekking op het valideren en certificeren van informeel leren van leraren. Een van de conclusies is dat invoering van EVC als katalysator kan werken voor vernieuwingen, zoals competentiegericht onderwijs. Die omslag moet echter ondersteund worden met flankerende maatregelen, zoals het streven naar congruentie tussen student- en docentleren, het verbinden van professionaliseringsactiviteiten met personeels- en organisatiebeleid ('alignment') en het actief benoemen en stimuleren van vormen van informeel leren in het kader van professionalisering en HR-beleid.

Document: Meerdere wegen naar professionalisering | Download

Kwaliteit EVC-procedures in het mbo. Inspectierapport (juni 2009)

Dit inspectierapport uit 2009 gaat over de kwaliteit van de EVC-procedures in het MBO. In de samenvatting voorin staat het volgende over de basis waarop een examencommissie een besluit kan nemen omtrent verzilvering van een ervaringscertificaat: "De inspectie zal er met name op toezien dat de examencommissie besluiten tot certificering of diplomering neemt, omdat uit de evc-rapportage/het ervaringscertificaat duidelijk blijkt dat een deelnemer aan de relevante kwalificatie-eisen heeft voldaan, en niet omdat de evc-rapportage/het ervaringscertificaat afkomstig is van een (voorlopig) erkende evc-aanbieder."

Document: Inspectierapport Kwaliteit EVC-procedures in het mbo | Download

EVC in het mbo; wat gaat goed, wat kan beter? (maart 2009)

Dit rapport biedt een blik op de stand van EVC in het mbo. In drie regionale sessies zijn verdiepende gesprekken gevoerd met actoren die direct betrokken zijn bij de ontwikkeling en invoering van EVC: de leden van het Platform EVC MBO. De volgende thema's komen aan de orde: visie en strategie, kwaliteit van EVC, gebruik standaarden, maatwerk, organisatie van EVC en samenwerking. Het boekje sluit af met aanbevelingen en een nabeschouwing.

Document: EVC in het mbo | Download

EVC als instrument voor het loopbaanperspectief van politieke ambtsdragers (2008)

Veel voormalige politieke ambtsdragers zijn op zoek naar een nieuwe werkkring, maar lijken hierin minder succesvol te zijn dan men aanvankelijk zou denken. Zo geeft menig solliciterende ex-politieke ambtsdrager aan dat een politieke carrière eerder negatief uitpakt dan dat dit door werkgevers wordt gezien als een uitstekende leeromgeving waarin relevante competenties optimaal kunnen worden ontwikkeld. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging en P&O-Services Groep vroegen het IVA daarom te onderzoeken of het ontwikkelen van instrumenten op het gebied van Elders Verworven Competenties (EVC) voor politieke ambtsdragers rendement kan opleveren in een versnelde doorstroming en arbeidsparticipatie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Document: EVC als instrument voor het loopbaanperspectief van politieke ambtsdragers | Download

Proefschrift: Exploration of portfolio characteristics for the recognition of prior learning (2007)

In de periode 2000-2004 zijn proefprojecten uitgevoerd, gericht op portfoliogebruik om de competenties van hoogopgeleide buitenlanders te herkennen, beoordelen en waarderen. Het ging daarbij om leraren in het voortgezet onderwijs, artsen en vluchtelingen waarvan Nederland de diploma's niet kan erkennen. In het promotieonderzoek van Astrid Scholten zijn de proefprojecten gebruikt voor een meervoudige verkennende casestudie.

Document: Proefschrift Exploration of portfolio characteristics | Download

Proefschrift: Assessment of Prior Learning (2008)

EVC-procedures zijn ook geschikt voor universitaire opleidingen. EVC-procedures om met werkervaring toegang tot en zelfs vrijstellingen bij universitaire opleidingen te krijgen, kunnen zo ingericht worden dat ze niet leiden tot kwaliteitsverlies van de instroom. Dat stelt promovenda Desirée Joosten-ten Brinke in haar proefschrift 'Assessment of Prior Learning' waarop ze in 2008 aan de Open Universiteit Nederland promoveerde. 'Bij het mbo en hbo is de erkenning van verworven competenties gemeengoed aan het worden, maar bij universiteiten in binnen- en buitenland is er veel koudwatervrees. Mijn onderzoek toont aan dat de angst voor kwaliteitsverlies onterecht is.'

Document: Proefschrift Assessment of Prior Learning | Download

Inventarisatie onder EVC-aanbieders: leidt de economische recessie tot meer vraag naar EVC? (2008)

Een inventarisatie in het voorjaar van 2008 onder erkende EVC-aanbieders laat zien dat zij op dat moment nog geen echte toename in de vraag naar EVC kunnen constateren, maar deze op niet al te lange termijn zeker wel verwachten. Verder toont de enquête dat de EVC-aanbieders redelijk voorbereid zijn op een groeiende vraag. Ze hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het werken in een groeiende markt met een groeiend aantal EVC-trajecten. Aanbieders zijn allemaal beoordeeld en hebben hun processen verbeterd of zijn daar mee bezig. Daarnaast hebben ze regionale afspraken gemaakt om in de regio als aanbieder van EVC duidelijk aanwezig te zijn; ze zijn in beeld bij de belangrijkste partners.
De belangrijkste uitdaging is om voldoende personele capaciteit te kunnen inzetten om aan een groeiende vraag te kunnen voldoen. Publieke instellingen zullen hun bestaande personeel flexibeler moeten kunnen inzetten. En private aanbieders zullen mensen tijdig uit de arbeidsmarkt moeten halen.

Document: Leidt de economische recessie tot meer vraag naar EVC? | Download

De kwaliteit van EVC in de lerarenopleidingen (2007)

Uit het onderzoek van de Open Universiteit / Ruud de Moor centrum kan geconcludeerd worden dat, met uitzondering van de assessmentcentra voor de beoordeling van zij-instromers, de huidige EVC-procedures van de lerarenopleidingen niet aan de standaard voldoen.

Document: De kwaliteit van EVC in de lerarenopleidingen | Download

EVC en groen onderwijs, een natuurlijk verbond (2007)

Agrarische opleidingencentra werken samen op het gebied van examinering en ontwikkeling van beroepspraktijkvorming. Een aantal aoc's kreeg de afgelopen jaren prijzen voor hun EVC-systematiek. Een vraagstuk bij deze EVC-systematiek is de uitwisselbaarheid van erkende competenties. Bovengenoemde samenwerking en de groei naar competentiegericht leren waren de aanleiding om CINOP te vragen de samenwerking van de aoc's bij examineren en proeven van bekwaamheid te spiegelen tegen de in ontwikkeling zijnde landelijke EVC-methodiek. Het onderzoek geeft een aantal aandachtspunten, sterktes en kansen weer.

Document: EVC en groen onderwijs | Download

Bevoegd zijn en bekwaam blijven! EVC voor nieuw en zittend onderwijspersoneel (2005)

door Andrea Klaeijsen, Cris van Osch, Ben Hövels, Marja van den Dungen. m.m.v. Els van Dam, Hans Schuit
Nijmegen / 's- Hertogenbosch : CINOP/KBA, 2005.

Het ministerie van OCW wil flexibele leertrajecten op maat door lerarenopleidingen, en Integraal PersoneelsBeleid (IPB) door onderwijsinstellingen stimuleren, en beschouwt daarvoor Erkenning van Verworven Competenties (EVC) als een kansrijke benadering. Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) te Nijmegen voerde in opdracht van het Ministerie van OCW een empirisch onderzoek naar het feitelijk gebruik van EVC voor zittend en nieuw onderwijspersoneel. Dat onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met CINOP te 's Hertogenbosch. Het rapport bevat het verslag van dit onderzoek, inclusief beleidsaanbevelingen naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen.

Document: Bevoegd zijn en bekwaam blijven! | Download

Wat kan EVC opleveren? Onderzoek naar het rendement van EVC in de Nederlandse praktijk anno 2002

Door C.H.A. Verhaar - Utrecht : Lemma, 2002. ISBN 9059311493. (Kenniscentrum EVC studiereeks ; 3)

Het Kenniscentrum EVC wil met deze studie nieuwkomers op de EVC-markt laten zien welke kosten met EVC zijn gemoeid en welke kwalitatieve en kwantitative resultaten ermee worden behaald. Er zijn verschillende praktijkvoorbeelden van evc-gebruik bekeken en beschreven.

Document: Wat kan EVC opleveren? | Download