kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Aandacht voor leven lang leren en maatwerk in beleidsbrief OCW (juni 2014)

De minister van OCW besteedt in een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 2 juni 2014) inzake Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo ook aandacht aan leermogelijkheden voor volwassenen. Ze wijst nadrukkelijk op het belang van maatwerk daarbij. 
Document: Brief OCW Ruim baan voor vakmanschap: een toekomstgericht mbo | Download


Nieuwe beleidsregel Afgifte EVC-verklaringen (januari 2014)
Op 1 januari 2014 werd de nieuwe Beleidsregel Afgifte EVC-verklaringen van kracht. Daarmee gaat een aantal veranderingen gepaard. Erkenning vindt sindsdien plaats op domeinniveau, de erkenningssystematiek is eenvoudiger, de erkenningstermijn is korter, herbeoordeling vindt gericht plaats, de consequenties bij tekortschietende kwaliteit zijn groter.

Lees meer over de nieuwe beleidsregel

Omzetting afdrachtvermindering onderwijs in subsidieregeling (januari 2014)

De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 omgezet in een subsidieregeling praktijkleren. Daarmee komt de WVA-afdrachtmogelijkheid voor EVC te vervallen. Reden voor het omvormen van de afdrachtvermindering tot een subsidieregeling is dat de huidige regeling niet het gewenste resultaat oplevert wat betreft het stimuleren van de beoogde leerwerkplaatsen. Dit wordt onder meer veroorzaakt  door een toenemend oneigenlijk gebruik. Daarbij is de regeling budgettair onbeheersbaar gebleken.

Document: Brief OCW omzetting WVA in subsidieregeling | Download

Wat is de samenhang tussen EVC, NLQF en ECVET? (februari 2013)

In een artikel met als titel Duurzame inzetbaarheid: drie kansen voor een extra impuls legt tekstschrijver Ronald de Kreij uit hoe EVC, NLQF en ECVET kunnen bijdragen aan een betere duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Bijgaand schema toont ook deze drie instrumenten met de bijbehorende organisaties en beleidscontexten.

Documenten: 

Artikel EVC NLQF ECVET | Download

Schema samenhang EU-instrumenten voor leven lang leren en mobiliteit | Download

Beleidsreactie op inspectierapporten 'Examencommissies en ervaringscertificaten' en 'Goed verkort' (december 2012)

Maandag 3 december 2013 stuurde de minister van OCW een beleidsreactie naar de Tweede Kamer op de inspectierapporten ‘Examencommissies en ervaringscertificaten. Over evc in het mbo en hbo’ en ’Goed verkort. Over de programmering en verantwoording van (ver)korte opleidingen in het hoger beroepsonderwijs’. Bij de brief gingen als bijlage een analyse over EVC en het inspectierapport ‘Goed verkort’ dat 3 december verscheen.

Documenten:

Analyse EVC | Download

Beleidsreactie Inspectierapport flexibel onderwijs LLL | Download

Inspectierapport Goed verkort? | Download

Publicatie EVC-convenant in Staatscourant (juni 2012)

In juni 2012 tekenden de rijksoverheid en de sociale partners een nieuw convenant om het gebruik van EVC als arbeidsmarktinstrument te stimuleren. Op 27 juni werd dit Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren gepubliceerd in de Staatscourant, zie publicatie in Staatscourant.

Document: Convenant EVC 12 juni 2012 | Download

Brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 december 2011 over de resultaten van het kabinetsbeleid rond LLL in de periode 2005-2011 (december 2011)

Tendens: er is veel bereikt, maar er zijn ook nog aandachtspunten. De brief gaat met name in op het stimuleringsbeleid van de toenmalige Projectdirectie Leren en Werken. Er wordt gerefereerd aan onderzoeken van ecbo en Ecorys; er wordt verwezen naar het actieplan kwaliteit van het Kenniscentrum EVC en de ontwikkeling van wetgeving. Daarnaast is er aandacht voor andere initiatieven: pilots met Associate Degree, het project leercultuur in het MKB en het onderzoek van IVA/SEOR naar de positie van Nederland t.o.v. referentielanden. Een belangrijke verantwoordelijkheid voor de Nederlandse aanpak van een leven lang leren (LLL) wordt in de brief gelegd bij sociale partners.

Document: Brief aan de Tweede Kamer over resultaten kabinetsbeleid rond LLL | Download

Evaluatierapport Leren en Werken 2005 - 2011 (december 2011)

Deze rapportage verstrekt informatie over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde kabinetsbeleid rond een leven lang leren in de periode 2005 tot 2011. Er wordt onder meer ingegaan op de doelstelling van het kabinet, de instrumenten die zijn ingezet en de bereikte resultaten en effecten.

Document: Evaluatierapport Leren en Werken | Download

Beleidsagenda 2020 Stichting van de arbeid (juni 2011)

In de Beleidsagenda 2020 van de Stichting van de Arbeid is aandacht voor EVC. EVC moet beter worden benut als instrument voor oudere werknemers om recht te doen aan hun (meer informeel en op de werkvloer opgedane) kennis en ervaring.

Document: Beleidsagenda Stichting van de arbeid | Download

Ministerie SZW over vitaliteitspakket (juli 2011)

In deze brief aan de Tweede Kamer over het Vitaliteitspakket schetst minister Kamp (SZW) de visie van het kabinet op het vergroten van de arbeidsparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werkenden en de maatregelen die in dit kader getroffen worden. EVC wordt daarbij ook genoemd. Het kabinet vindt het van belang dat de nieuwe Wet EVC (voorzien voor eind 2012) breed bekend wordt gemaakt, zodat EVC als instrument voor scholing en als arbeidsmarktinstrument een nieuwe impuls kan worden gegeven. EVC kan daarmee bijdragen aan mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Document: Beleidsbrief SZW vitaliteitspakket | Download

Implementatie crisismaatregelen. EVC in kader van de crisis (januari 2010)

Het Kenniscentrum EVC voerde in opdracht van de Projectdirectie Leren en Werken en het UWV WERKbedrijf het project Implementatie crisismaatregelen uit. Deze tussenrapportage (januari 2010) beschrijft de resultaten en ervaringen met EVC bij de Mobiliteitscentra in de regio's Enschede en Haarlem. Hier wordt EVC al langere tijd ingezet en er zijn goede ervaringen mee. Informatie over de aanpak is interessant voor regio's die wat EVC betreft nog in een beginstadium verkeren.

Document: Implementatie crisismaatregelen | Download