kenniscentrum-evc-logo-wit

 

woensdag 01 januari 2014

No Image

De afdrachtvermindering onderwijs is omgezet in een subsidieregeling praktijkleren per 1 januari 2014. Daarmee is de WVA-afdrachtmogelijkheid voor EVC komen te vervallen.

Lees meer...

maandag 16 december 2013

No Image

Bij de rijksoverheid gaan de komende jaren zo’n 15.000 banen verloren. Essentiële randvoorwaarde: tot 2016 mogen geen gedwongen ontslagen vallen. Doorstroom en uitstroom vormen dan een oplossing. EVC en EVP zijn hierbij zeer welkome instrumenten, weet Tineke Oostveen, die zowel professioneel als persoonlijk ervaringsdeskundige is.

Lees meer...

donderdag 12 december 2013

No Image

Deze prijs is bedoeld voor veelbelovende en innovatieve initiatieven voor het (h)erkennen van competenties en vakbekwaamheid in het werkproces. Tachtig mensen deden bij ROCKWOOL BV - een bedrijf in de procesindustrie - al een EVC-procedure. Training & Education Partner John Geven vertelt over de visie op opleiding en ontwikkeling binnen het bedrijf.

Lees meer...

dinsdag 26 november 2013

No Image

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport publiceerde gisteren in de Staatscourant het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg. Hierin speelt ook EVC een rol.

Lees meer...

donderdag 21 november 2013

No Image

Steeds meer technische bedrijven beginnen een eigen bedrijfsvakschool. Inmiddels zijn er een stuk of vijftig. Het motief ligt enerzijds in tekorten aan technisch geschoold personeel. Door scholing en baangarantie hoopt men meer jongeren voor techniek te interesseren. Anderzijds speelt ook een terugkerend debat mee, dat roc’s onvoldoende aansluiten op wat de bedrijven nodig hebben.

Lees meer...

dinsdag 19 november 2013

No Image

Begin oktober was er in de Tweede kamer een debat over de invoering van de referentieniveaus taal en rekenen. Knelpunt is dat het grootste deel van de leerlingen/studenten, voornamelijk bij rekenen, nog niet aan de norm voldoet. Dat is het geval in alle onderwijssectoren. Daarom stuurde de MBO Raad, samen met PO Raad, VO-raad, AOC Raad en NRTO, een brief aan de Vaste Kamercommissie. In deze brief spreken partijen hun zorgen uit.

Lees meer...

dinsdag 19 november 2013

No Image

In september 2013 was er een kickoff van ECVET-pilots in de zorg. Met behulp van ECVET-eenheden worden er EVC-procedures ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt er een basis gelegd voor maatwerk om van werk-naar-werk-trajecten te realiseren. De pilots lopen tot eind 2014. Werkgeversorganisaties, EVC-aanbieders en opleiders doen eraan mee.

Lees meer...

dinsdag 19 november 2013

No Image

In 2013 startte het Kenniscentrum EVC een virtuele Helpdesk Ervaringscertificaat. Deze biedt hulp bij het schrijven van ervaringscertificaten. Assessoren die gebruik maken van de helpdesk ontvangen concrete feedback per onderdeel van het ervaringscertificaat. Zo stijgt de kwaliteit van het ervaringscertificaat en wordt de overdraagbaarheid vergroot. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Lees meer...

dinsdag 19 november 2013

No Image

Half oktober tekenden VAPRO en Libereaux een samenwerkingsovereenkomst over de inzet van EVC.

Lees meer...

dinsdag 19 november 2013

No Image

De kwaliteit van het ervaringscertificaat speelt uiteraard een grote rol voor de kwaliteit van de EVC-procedure als geheel. Geluiden van EVC-aanbieders, beoordelende organisaties, externe beoordelaars en examencommissies wezen erop dat aanpassingen in het format wenselijk waren.

Lees meer...

dinsdag 22 oktober 2013

No Image

In artikel 6.4 (lid c) over niet-verplichte loopbaangerichte scholing is EVC vermeld:
De werkgever zal de werknemer, die een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd, onbetaald studieverlof verlenen, indien de werknemer op eigen verzoek in overleg met de werkgever een geaccrediteerde of anderszins erkende, voor de huidige functie niet verplicht gestelde opleiding volgt, indien de opleiding van belang is voor de functie of een te verwachten functie binnen de sector van deze CAO. Hieronder wordt ook verstaan een verzoek van de werknemer om een EVC (Erkenning van Verworven Competenties)-traject te volgen.
Naar de cao

donderdag 03 oktober 2013

No Image

Volgens een rapport van de Europese Commissie wordt participatie in het volwassenenonderwijs en continuing education gestimuleerd door bedrijven en door familie. De factor die de toegang tot leermogelijkheden biedt is echter de stad, de regio en het land van verblijf.  Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Using public policy to secure a growth in skills’ over het volwassenenonderwijs en continuing education.

Lees meer...

dinsdag 01 oktober 2013

No Image

Volgens deskundigen heeft de vaste baan zijn langste tijd gehad. Het net verschenen boek Je 2de carriere speelt in op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en bevat tal van tips en adviezen voor hogeropgeleide 45-plussers die een carriereswitch overwegen.

Lees meer...

maandag 30 september 2013

No Image

Voor een EVC-traject wordt eenmalig een tegemoetkoming verstrekt van € 750,- per 1 juli 2013. Sociale partners zullen gezamenlijk inspanningen verrichten om 100 EVC-trajecten in het cao-jaar te realiseren.

Bron

donderdag 26 september 2013

No Image

Met de ondertekening van het Businessplan WerkLoket 2013-2015 is een belangrijke leven lang leren-basis gelegd voor de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Het leerwerkloket legt een verbinding tussen betrokken partijen voor leerwerkplekken en leerwerktrajecten. Werkzoekenden kunnen bij het loket informatie krijgen om via een leerwerktraject weer aan de slag te gaan.

Lees meer...