kenniscentrum-evc-logo-wit

 

maandag 31 maart 2014

No Image

Een paritaire commissie zal cao-partijen voor de Houtverwerkende industrie adviseren over modernisering van de cao. Aan de commissie is onder meer gevraagd te adviseren over mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, zoals EVC en loonbaancheck.

Lees meer...

woensdag 26 maart 2014

No Image

Hoger gekwalificeerd, zelfbewuster én breder inzetbaar personeel? Dan biedt de EVC-methodiek uitkomst. Een EVC-traject vergroot de interne en externe mobiliteit van medewerkers. Bovendien biedt het medewerkers in lagere functies de kans om een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te halen.

Lees meer...

donderdag 13 maart 2014

No Image

Uitbreiding van het collegegeldkrediet, vraagfinanciering en flexibeler inrichting van het onderwijs zijn noodzakelijk om het hoger deeltijdonderwijs beter te laten aansluiten bij de wensen van studenten. Dat concludeert de commissie Rinnooy Kan in haar gisteren verschenen advies ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen.’

Lees meer...

donderdag 27 februari 2014

No Image

ePortfolio kan bijdragen aan een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zeker wanneer het gebruik ervan zowel in het onderwijs als bedrijfsleven gemeengoed wordt. Het stelt werkgevers ook in staat om de potentie van hun medewerkers optimaal te benutten. Dat kwam op 13 februari 2014 naar voren tijdens de conferentie Let’s Connect in Veldhoven.

Lees meer...

donderdag 20 februari 2014

No Image

In het vorige magazine hebben we aandacht besteed aan het implementatieplan toekomstbestendige inrichting van een systeem voor validering. Dit plan is aangeboden aan de minister en de eerste stappen uit het plan worden inmiddels uitgevoerd. Zodra de beleidsreactie op het implementatieplan bekend is, zullen we u hierover informeren.

donderdag 30 januari 2014

No Image

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) heeft vergoedingen voor 375 EVC-trajecten, 3.000 mentorvergoedingen en 550 scholingsvouchers beschikbaar. Deadline voor het maken van een reservering is 1 maart 2014. Reserveren kan met het reserveringsformulier. Op basis van het aantal reserveringen zal STOOF uiterlijk 1 augustus de definitieve toekenning kenbaar maken. Bij overvraging wordt naar rato toegekend.

Lees meer...

dinsdag 21 januari 2014

No Image

Trainings- en adviesbureau FNV Formaat en onderwijskundig bureau Libereaux hebben de handen ineen geslagen en samen een uniek traject ontwikkeld waarmee OR-werk gevalideerd kan worden.

Lees meer...

maandag 20 januari 2014

No Image

Het Regionaal investeringsfonds mbo is een subsidieregeling die publiek-private samenwerking van beroepsonderwijs en bedrijfsleven stimuleert. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt via deze regeling honderd miljoen euro subsidie beschikbaar in de periode 2014 tot en met 2017.

Lees meer...

maandag 13 januari 2014

No Image

In verband met de nieuwe Beleidsregel Afgifte EVC-verklaringen die sinds 1 januari 2014 van kracht is zijn de volgende documenten aangepast:

Formulier zelfevaluatie EVC-aanbieders
Toelichting op de Kwaliteitscode EVC. Vertaling in werkprocessen
Format beoordelingsrapport beoordelende organisatie

 

maandag 13 januari 2014

No Image

Alles draait om ervaring, of toch niet?

Op 9 december 2013 (19 uur) besteedde BNR Radio in het programma Darwin aandacht aan het belang van ervaringen. "Ga eerst maar eens wat meer ervaring opdoen", is een veelgehoorde reactie bij een sollicitatie.

Lees meer...

donderdag 09 januari 2014

No Image

Het Partnerschap Leven Lang Leren is een ondersteuningsprogramma voor verschillende leven-lang-leren-instrumenten. Het gaat specifiek om beleidsadvisering rond de ontwikkeling en implementatie van: 
• het Nederlands kwalificatiekader NLQF
• EVC en het ervaringscertificaat
• ECVET (European Credit System for Vocational Education en Training).

Lees meer...

donderdag 09 januari 2014

No Image

Sinds 1 januari 2014 zijn de vakbewaamheidseisen voor financiële dienstverleners veranderd. Er geldt een diplomaplicht voor adviseurs in financiële producten en werknemers in dienst van verzekeringsagenten. De aanscherping is het gevolg van een aangepast Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen bij de Wet op het financieel toezicht (BGfo Wft).

Lees meer...

donderdag 09 januari 2014

No Image

Op 6 januari 2014 bereikte CNV Vakmensen een cao-akkoord voor de 17.000 werknemers bij de tankstations en wasbedrijven. EVC-trajecten voor de branche De cao-afspraak over scholing wordt gehandhaafd.

Lees meer...

dinsdag 07 januari 2014

No Image

Een nieuw begrip: RolloverOnderwijs. Volgens Cor Nieuwenhuijse - bedenker van dit concept - gaat het om een snelle manier om mensen op te leiden en (opnieuw) aan werk te helpen. Een manier die bovendien zorgvuldig omgaat met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die extra ondersteuning nodig hebben. Het ervaringsprofiel en het ervaringscertificaat maken onderdeel uit van deze aanpak die erop gericht is talenten naar boven te halen.

Lees meer...

woensdag 01 januari 2014

No Image

Op 1 januari 2014 ging de nieuwe Beleidsregel Afgifte EVC-verklaringen 2014 in. Daarmee gaat een aantal veranderingen gepaard. Erkenning vindt sindsdien plaats op domeinniveau, de erkenningssystematiek is eenvoudiger, de erkenningstermijn is korter, herbeoordeling vindt gericht plaats, de consequenties bij tekortschietende kwaliteit zijn groter.

Lees meer...