kenniscentrum-evc-logo-wit

 

donderdag 21 december 2017

No Image

Lees hier het artikel

donderdag 22 september 2016

No Image

Per 1 juli 2016 is de erkenningsprocedure voor de arbeidsmarktroute gewijzigd. Per deze datum zal het Nationaal Kenniscentrum EVC de erkenningen uitvoeren voor nieuwe EVC-aanbieders, maar ook voor wat betreft de erkenning voor het mogen uitvoeren van EVC-procedures in nieuwe domeinen/sectoren en/of EVC-branchestandaarden door reeds aangewezen EVC-aanbieders.

De nieuwe erkenningen zullen gebaseerd zijn op de EVC-Kwaliteitscode 2.0.


Ook voor de erkenningen door het Nationaal Kenniscentrum EVC geldt dat voor de aanvraag door een instelling dan wel een erkende EVC-aanbieder er een beoordeling dient plaats te vinden door een van de erkende EVC-Beoordelende Organisaties. Hiervoor verwijzen wij u naar de website https://www.ervaringscertificaat.nl/bo.

woensdag 21 september 2016

No Image

Recente ontwikkelingen

Mede op basis van de verzilvering van ervaringscertificaten bij onderwijsinstellingen is er een discussie ontstaan over de kwantiteit, kwaliteit en effectiviteit van EVC en dat heeft onder meer geleid tot een herbezinning op het EVC-systeem en de rol van de overheid daarin. Om de focus helder te krijgen is besloten tot een transitie van het EVC-systeem naar een systeem van validering. EVC als instrument kan in de relevante context worden ingezet voor het erkennen en waarderen van verworven competenties: zowel in de arbeidsmarktroute waar het wordt toegepast in een EVC-procedure, als ook in de onderwijsroute waar het als instrument kan worden gebruikt voor het beoordelen van mogelijke vrijstellingen om te komen tot een verkort onderwijstraject.

Lees verder: EVC voor de arbeidsmarktroute en validering in de onderwijsroute

vrijdag 18 december 2015

No Image

De officiele wijziging van het EVC stelsel zoals gepubliceerd in de staatscourant.

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 december 2015, nr. MBO/769554, houdende wijziging van de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014 in verband met het wijzigen van de wijze waarop EVC-verklaringen worden afgegeven.

Publicatie staatscourant

 

 

donderdag 17 december 2015

No Image

Op 15 december vond bij Hogeschool Domstad van 15.00 - 16.30 uur een EVC-aanbiedersbijeenkomst plaats. Klaas Hoeksema, directeur Vigor en Marc van Harten van Libereaux hebben kregen vanuit de klankbordgroep m.b.t. het nieuwe EVC-stelsel een kwartiermakersrol toebedeeld om te verkennen hoe een EVC-aanbiedersoverleg binnen de nieuwe EVC-structuur tot stand zou kunnen komen. Ruim 20 EVC-aanbieders waren vertegenwoordigd.

Lees meer...

donderdag 17 december 2015

No Image

Wat betekent de overgang van de kwaliteitsborging van EVC voor EVC-aanbieders en beoordelende organisaties? Hoe staat het met de afbouw van het huidige EVC-stelsel en opbouw van het systeem van validering in de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute dat begin 2016 ingaat? De huidige regierol van het ministerie van OCW voor de kwaliteitsborging van EVC-aanbieders wordt afgebouwd en de contouren voor het nieuwe systeem van kwaliteitsborging van EVC in de arbeidsmarktroute na 2015 worden scherper.

Lees meer...

donderdag 17 december 2015

No Image

ROC Friese Poort was in de rol van opleider betrokken bij een ECVET-pilot en dat is een van de aanleidingen geweest om bij de Invoering Herziening Kwalificatiestructuur (IHKS) het onderwijs modulair vorm te geven. Bert Muller (hoofd Dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg) en Vera van der Boom (senior opleidingsadviseur) vertellen over de aanpak.

Lees meer...

donderdag 17 december 2015

No Image

Het Kenniscentrum EVC, gesubsidieerd door OCW, is 15 jaar lang betrokken geweest bij de ontwikkeling van EVC. Met ingang van 2016 komt daar een einde aan. De betrokkenheid van de overheid bij de kwaliteit van EVC via de beleidsregel afgifte EVC-verklaring wordt afgebouwd. EVC als arbeidsmarktinstrument gaat verder op eigen kracht.

Lees meer...

maandag 30 november 2015

No Image

Frans Vriens, onderwijskundig adviseur bij het Leer- en Innovatiecentrum van Avans Hogeschool en werkzaam bij Avans Deeltijd, vertelt in een interview hoe Avans werk maakt van opleidingen gericht op werkende volwassenen. Duidelijk wordt dat door alle deeltijdopleidingen anders te organiseren er veel meer mogelijk wordt op het gebied van maatwerk voor volwassenen.

Lees meer...

donderdag 26 november 2015

No Image

Op 17 november 2015 vond er bij Zalencentrum Vredenburg in Utrecht een voorlichtingbijeenkomst plaats voor EVC-aanbieders en beoordelende organisaties over de gefaseerde afbouw en opbouw van het EVC-stelsel. Aan de orde kwamen: de gefaseerde afbouw beleidsregel afgifte EVC-verklaring, de afbouw/opbouw tot 2016 en de kwaliteitsborging vanaf 2016.

Lees meer...

maandag 16 november 2015

No Image

OP 9 november 2015 werd de cao voor het openbaar vervoer algemeen bindend verklaard. Ook EVC is opgenomen, zie BIJLAGE 23A, behorende bij artikel 50 A en artikel 68.

Lees meer...

donderdag 05 november 2015

No Image

Wat betekent de overgang van de kwaliteitsborging van EVC voor EVC-aanbieders en beoordelende organisaties? Hoe staat het met de afbouw van het huidige EVC-stelsel en opbouw van het systeem van validering in de arbeidsmarktroute en de onderwijsroute dat begin 2016 ingaat? De huidige regierol van het ministerie van OCW voor de kwaliteitsborging van EVC-aanbieders wordt afgebouwd en de contouren voor het nieuwe systeem van kwaliteitsborging van EVC in de arbeidsmarktroute na 2015 worden scherper.

Lees meer...

donderdag 05 november 2015

No Image

Op dinsdag 17 november 2015 is er in Utrecht van 13.30 tot 15.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over de afbouw en opbouw van het EVC-stelsel.

Lees meer...

donderdag 05 november 2015

No Image

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen worden door EP-Nuffic door een ‘diplomawaarderingsprocedure’ beoordeeld op hun studiekansen. Ook krijgen deze studenten een prestatiebeurs van € 10.000,- voor hun inburgeringscursus. Na 1 of 2 jaar kunnen zij dan instromen in het regulier hoger onderwijs.

Lees meer...

donderdag 05 november 2015

No Image

Minister Bussemaker (OCW) en minister Asscher (SZW) informeerden de Tweede Kamer op 26 oktober 2015 over de voortgang in 2015 van Leven Lang Leren.

Lees meer...