kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Op 15 december vond bij Hogeschool Domstad van 15.00 - 16.30 uur een EVC-aanbiedersbijeenkomst plaats. Klaas Hoeksema, directeur Vigor en Marc van Harten van Libereaux hebben kregen vanuit de klankbordgroep m.b.t. het nieuwe EVC-stelsel een kwartiermakersrol toebedeeld om te verkennen hoe een EVC-aanbiedersoverleg binnen de nieuwe EVC-structuur tot stand zou kunnen komen. Ruim 20 EVC-aanbieders waren vertegenwoordigd.

Doel van de bijeenkomst was om als EVC-aanbieder tot basisafspraken komen in het verlengde van wat in de klankbordgroep afgesproken is. Er is nog geen organisatie van EVC-aanbieders en er ligt nog niks vast. Doel van deze brainstormbijeenkomst was een paar eerste lijnen uit te zetten richting de toekomst.

Korte terugblik op stand van zaken
Een aantal aanwezigen heeft ook bij klankbordgroep gezeten. Duidelijk is geworden in de afgelopen periode dat er een duidelijke ambitie is voor een zelfstandige arbeidsmarktrelevante kolom naast de onderwijskolom. De overheid voert een leven lang leren-beleid en streeft naar steeds meer flexibele oplossingen voor scholing van werkende volwassenen. Aangegeven wordt dat EVC absoluut een belangrijk instrument is. Er zijn genoeg mogelijkheden om EVC sterk te positioneren. EVC-aanbieders gaan kijken of een nieuwe fiscale maatregel geregeld kan worden. Daar is nu twee jaar de tijd voor. SZW en EZ gaan weer meekijken; daar vindt langzaamaan een kanteling plaats naar weer meer betrokkenheid bij EVC en validering. Werknemers en werkgevers staan ook achter EVC. De SER heeft zich positief uitgesproken over EVC en dat is van invloed.

De sociale partners hebben het idee van een EVC Adviesraad omarmd. Deze raad, waarin de sociale partners en de overheid (SZW, EZ en OCW) participeren, vormt in feite het strategisch draagvlak en zorgt voor verbinding met bredere beleidskaders. Naar de markt toe is borging van maximale continuïteit belangrijk.

Voor de EVC-arbeidsmarktroute is het volgende van toepassing :

 1. De sociale partners zijn in feite de opdrachtgever voor de inrichting van het bestel van de arbeidsmarktroute. Samen met de overheid hebben ze zitting in de EVC Adviesraad.
 2. De naam Kenniscentrum EVC mocht niet worden gehandhaafd van het ministerie OCW. Gevolg: naamswijziging: Nationaal Kenniscentrum EVC.
 3. EVC-aanbiedersoverleg.

Op 22 maart 2016 wordt het nieuwe convenant getekend bij de SER. Het Nationale Kenniscentrum EVC nodigt daarvoor alle EVC-aanbieders uit.

Wat wordt de rol van het EVC-aanbiedersoverleg?

 • Zorgen dat de toekomstige ontwikkelingen aansluiten bij de behoeften en belangen van de EVC-aanbieders.
 • Bijdragen aan verdere kwaliteitsontwikkeling en versterken van positie EVC voor arbeidsmarkt en onderwijs.
 • Bepleiten dat de verbinding tussen route 1 en route 2 blijft bestaan en dat verzilvering ook in de toekomst mogelijk blijft. Zolang we nog met een dubbele structuur zitten houden we (tot 1 mei 2016 kunnen EVC-aanbieders een erkenning bij OCW/DUO kunnen aanvragen) de kwaliteitsnorm i.c. de EVC-code zoals die nu is. Daarna gaan aanbieders daar verder aan werken. Voorkomen moet worden dat er een beeld ontstaat dat er kwaliteitsverschil zou ontstaan ten opzichte van validering binnen het onderwijs.

Wie maken deel uit van het EVC-aanbiedersoverleg?
Alle erkende en bij het Nationaal Kenniscentrum EVC aangemelde EVC-aanbieders kunnen deelnemen aan het aanbiedersoverleg. Actieve aanmelding is noodzakelijk omdat overdracht van oud naar nieuw niet vanzelfsprekend is. De kern van het commitment is: we gaan verder met EVC. EVC-aanbieders krijgen begin 2016 informatie over manier van aanmelden e.d. vanuit het Nationaal Kenniscentrum EVC. Aanbieders moeten wel weten waar ze zich aan committeren.

Aan ROC Twente de vraag hoe ze - vanuit een publieke onderwijsinstelling - tegen de zaak aankijken. Het EVC Servicecentrum gaat gewoon door als EVC-aanbieder. Als particuliere EVC-aanbieder is het van belang contact te houden met roc’s. Roc’s zijn iets anders georiënteerd, het is goed om in verbinding te zijn.

Hoe de overgang er precies uit gaat zien weten we niet. Klaas Hoeksema adviseert alle aanbieders zich aan te sluiten bij Nationaal Kenniscentrum EVC. Als je dat niet doet ben je na 2017 geen erkende EVC-aanbieder meer. Er is behoefte aan duidelijkheid over wie nu al mee gaat bouwen binnen het nieuwe stelsel. Ook voor de businesscase van het Nationaal Kenniscentrum EVC is het van belang dat duidelijk is wie zich willen aanmelden.

Huidige OCW-erkenning
Wat betreft de huidige OCW-erkenning: tot 1 mei kunnen aanbieders een OCW-erkenning bij DUO aanvragen. Stel dat je erkenning 1 maart verloopt. Dan moet je 1 januari het adviesrapport van jouw beoordelende instelling insturen en zou je dat net voor 1 mei nogmaals moeten doen voor een maximale erkenningstermijn tot eind 2017 (dit in het kader van de fiscale maatregel). Daar is voor bedacht: iedere EVC-aanbieder die een rapport indient tussen nu en 1 mei mag dat rapport nogmaals indienen net voor 1 mei zodat geen nieuw beoordelingsrapport nodig is voor een OCW-erkenning tot eind 2017. (Advies: vraag DUO dan wel de maximale termijn tot 31 december 2017 toe te kennen.)

Toekomstige organisatie
Voor het streven naar een duurzaam EVC-aanbiedersoverleg moeten er wel wat vragen beantwoord worden:

 • Willen we een informeel verband (werkgroep) onder Nationaal Kenniscentrum EVC of een formele vereniging?
 • Hoe kan bekostiging plaatsvinden? Voorlopig blijft dit nog even open. De vraag is of het Nationaal Kenniscentrum EVC hier voorlopig een rol kan spelen. Het Nationaal Kenniscentrum EVC geeft aan te zullen ondersteunen. Voorlopig zijn er nog een kosten. Misschien kan bij de SER kosteloos vergaderd worden. Als er activiteiten nodig zullen zijn wordt met alle aanbieders bekeken hoe dat te bekostigen, desnoods via facturering.
 • Je kan onmogelijk met zijn allen bij de EVC Adviesraad aanschuiven. Wie heeft welk mandaat? Met welke reikwijdte? Je kunt ook denken aan raadpleging via e-mail. Toegezegd wordt dat besluiten altijd zullen worden voorgelegd aan alle EVC-aanbieders die zich aangemeld hebben. Periodieke bijeenkomsten: twee keer per jaar? De EVC Adviesraad staat voor eind februari 2016 gepland en in april 2016. Dit heeft ook van doen met het feit dat tot 1 mei OCW nog activiteiten doet. Alle EVC-aanbieders worden uitgenodigd voor de bijeenkomst op 22 maart 2016: dan wordt een nieuw convenant getekend. Dat kan gecombineerd worden met een overleg tussen aanbieders. Moeten we als aanbieders voor eind februari nog overleggen? Op de agenda van de EVC Adviesraad staat dan: de hele overdracht, de vraag of er dingen tussen wal en schip komen te vallen en de tekst voor het nieuwe convenant. Voor een naadloze aansluiting wat betreft de fiscaliteit moet dat begin 2016 wel op de agenda van de EVC Adviesraad. Besloten wordt dat voorafgaand aan het overleg met de EVC Adviesraad Libereaux, EVC Centrum Nederland, Vigor, ROC Twente en KCM groep overleggen over eventuele punten om in te brengen.
 • Wie worden de beoordelende organisaties? Twee beoordelende organisaties hebben inmiddels aangegeven dat ze door willen gaan als beoordelende organisatie: Hobeon en NQA. Als EVC-aanbieders andere beoordelende organisaties weten die door zouden willen gaan dan zou het fijn zijn als ze dit willen melden bij het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Meer belangrijke zaken/onderwerpen

 • Verbinding met Nationaal KC EVC
 • Verbinding met EVC Raad.

Er zal het komend jaar veel moeten gebeuren om de markt gerust te stellen dat EVC niet is veranderd. Richting EVC Adviesraad moet met betrekking tot het onderwerp fiscaliteit veel gebeuren. Het Nationaal Kenniscentrum EVC zal in haar rol moeten groeien.

EVC-register
Mensen moeten kunnen aantonen dat hun ervaringscertificaat een geldig document is. Er gaat een registratie komen. De eerste fraudes zijn al aan het licht gekomen. Juist registratie helpt om fraude in te perken. Het lijkt op diplomaregistratie. Naarmate er minder verzilverd wordt, wordt registratie belangrijker. Waar het om gaat is dat je ergens een centrale registratie hebt dat het gaat om een geldig waardedocument. Stichting Examenkamer heeft ervaring met registers, werkt bijvoorbeeld al met een register waar meer dan een miljoen certificaten in staan. Het is echt te doen.

Vragen, zorgen en suggesties

 • De kwestie van registratie van assessoren: er is verschil in kwaliteit tussen assessoren. Hoe te komen tot harmonisatie en een duidelijke kwaliteitsborging? Zou mogelijk ook in het register toegevoegd kunnen worden. Hierover gaan de aanbieders overleg voeren. Alle ideeën zijn welkom.
 • Hoe gaan beoordelende instanties de aanbieders beoordelen? Dit hangt mede samen met de nieuwe EVC-code.
 • Hoe om te gaan met standaarden?
 • Verzilvering: nu moet je afzonderlijk naar elke examencommissie apart. Een paar roc’s hebben dit goed geregeld. Maar eerst moet alles op zijn plek gaan vallen.

De punten hierboven zijn speerpunten voor de komende periode.

Hoe ziet het er uit over een paar jaar?
Gezamenlijk moet goed aan de betrouwbaarheid worden gewerkt. Een valkuil was dat sociale partners zich terug zouden trekken, hetgeen gelukkig niet is gebeurd. De symbolische waarde van de SER is groot met betrekking tot de ondersteuning van dit traject en instrument in het kader van het LLL-beleid. We zien dat EVC in steeds meer cao’s voorkomt. EVC-aanbieders kunnen echt verder nu.

De vijf hierboven genoemde EVC-aanbieders (Libereaux, EVC Centrum Nederland, Vigor, ROC Twente en KCM groep) zullen voorlopig namens de groep het directe overleg met het Nationaal Kenniscentrum EVC voeren. Voor terugkoppeling naar de overige EVC-aanbieders wordt gezorgd.