kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De contouren van een toekomstbestendige inrichting van het EVC-systeem worden steeds scherper. Het Kenniscentrum EVC is vorig jaar in opdracht van de convenantpartners aan de slag gegaan om samen met stakeholders te verkennen hoe het EVC-veld er in 2016 uit zou kunnen zien en wie waarvoor verantwoordelijk kan zijn.

De convenantpartners EVC hebben in de notitie Voorstel en inrichting voor kwaliteitsborging drie pijlers benoemd die van belang zijn bij de overgang van het huidige EVC systeem naar validering op de arbeidsmarkt na 2015:

1. Kwaliteit van EVC-aanbieders
2. Voorlichting en communicatie
3. Branchestandaarden als EVC-standaard.

Bij de verkenning is een aantal uitgangspunten van belang:

  • belang van het individu staat voorop;
  • beleg verantwoordelijkheden voor kwaliteitsborging zo laag mogelijk;
  • keep it simple;
  • leg verbinding tussen route 1 (validering op de arbeidsmarkt) en route 2 (validering binnen de poort in het onderwijs);
  • sociale partners spelen een belangrijke rol in route 1;
  • decentraal tenzij ….

Wat is de stand van zaken op dit moment voor de genoemde pijlers? Hieronder volgt een korte toelichting.

Pijler 1: Kwaliteit van EVC-aanbieders

De kwaliteit van EVC-aanbieders moet geborgd worden op de arbeidsmarkt. Dit zou een uitvoeringsorganisatie kunnen doen die, om het lean en mean te houden, kan worden aangehaakt bij een bestaande organisatie. De convenantpartners EVC hebben in het laatste overleg aangegeven dat het wenselijk is dat het Kenniscentrum EVC verkennende gesprekken gaat voeren met een aantal organisaties die hiervoor wellicht in aanmerking komen. Als input voor de gesprekken is een businesscase (rollen, taken, verantwoordelijkheden en financiering) ontwikkeld door een vertegenwoordiging van sociale partners en EVC-aanbieders met betrokkenheid van de beoordelende organisaties.
Welke activiteiten voert een dergelijke uitvoeringsorganisatie uit? In feite de activiteiten die op dit moment worden uitgevoerd vanuit de beleidsregel, maar dan niet onder verantwoordelijkheid van OCW: het beheren van de Kwaliteitscode EVC en beoordelingskaders, het organiseren van de kwaliteitsborging van validering op de arbeidsmarkt, het beheren en onderhouden van het EVC-register en communicatieve activiteiten. Aan deze organisatie is nog een aantal zaken gekoppeld:

  • Een gebruikersraad: met EVC-aanbieders die gevraagd en ongevraagd advies geven
  • Een bezwaarcommissie: waar EVC-aanbieders terecht kunnen bij een onopgelost geschil met een beoordelende organisatie.

Pijler 2: Voorlichting en communicatie

Het stimuleren van EVC, het geven van voorlichting over EVC en het delen van praktijkvoorbeelden zijn de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel geweest van de activiteiten van het Kenniscentrum EVC. De opgebouwde informatie die nu door het Kenniscentrum EVC via diverse kanalen wordt verspreid willen convenantpartners EVC na 2015 op een of andere manier graag behouden. Het is waardevol om EVC en het bredere aspect van validering aandacht te geven en in de toekomst moet er de mogelijkheid zijn om aandacht te schenken aan meer instrumenten voor loopbaanontwikkeling.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven om aandacht te geven aan EVC op haar nieuwe website Duurzame Inzetbaarheid (www.duurzameinzetbaarheid.nl). Dit is vooral statische voorlichtende informatie over wat het instrument EVC is met mogelijke links naar branches voor meer informatie.
Om de opgebouwde informatie via de website www.kenniscentrumevc.nl te behouden, vinden convenantpartners het wenselijk dat deze manier van communicatie (waarbij ook sprake is van tweerichtingsverkeer) wordt ondergebracht bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie.

Pijler 3: Branchestandaarden als EVC-standaard

Blijvende ontwikkeling van mensen in het kader van arbeidsmobiliteit blijft de komende jaren speerpunt als het gaat over duurzame inzetbaarheid. Branchestandaarden spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen ook worden ingezet als EVC-standaard. Tot eind 2015 bestaat er een procedure voor goedkeuring van branchestandaarden als EVC-standaard, uitgevoerd door het Kenniscentrum EVC en beoordeeld door de Stichting van de Arbeid. Hoe dit er na 2015 uit moet zien is in een eerste bijeenkomst verkend met NRTO, twaalf brancheorganisaties een aantal EVC-aanbieders. Daaruit kwam naar voren dat brancheorganisaties de ontwikkeling van branchestandaarden in eigen hand willen houden. Het moet wel mogelijk zijn om op vrijwillige basis een externe marginale toetsing te kunnen doen waarbij de volgende criteria van belang zijn: meetbaarheid, opgesteld door sociale partners (of representatieve vertegenwoordiging van de betreffende branche), er moet een duidelijke opbouw/indeling van de standaard zijn.
Wie of welke organisatie dat zou kunnen doen is nog niet expliciet naar voren gebracht. Er zijn diverse scenario’s denkbaar die het Kenniscentrum EVC zal verkennen en terug zal leggen bij een platform van brancheorganisaties.

Stappen voor vervolg

De komende maanden zullen voor de hierboven geschetste pijlers een aantal activiteiten worden uitgevoerd. Voor kwaliteitsborging van EVC-aanbieders is in april een nieuwe bijeenkomst met de klankbordgroep (Stichting van de Arbeid en zeven EVC-aanbieders) gepland. Voor die tijd wil het Kenniscentrum EVC een aantal verkennende gesprekken hebben gevoerd met organisaties waar mogelijk kan worden aangehaakt.

Parallel daaraan wordt op informele wijze een gebruikersraad van EVC-aanbieders opgestart die gevraagd en ongevraagd advies kan geven over de ontwikkelingen. Betrokkenheid en draagvlak van EVC-aanbieders is van groot belang in deze! Voor meer informatie over de gebruikersraad, kunt u contact opnemen met Libereaux (Marc van Harten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of Vigor (Klaas Hoeksema, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) als trekkers.

Wat betreft de communicatie en voorlichting: hier is zowel in de te organiseren bijeenkomst alsmede in de verkennende gesprekken met organisaties aandacht voor.

Begin juni is er een volgende platformbijeenkomst voor branches gepland. Het voornaamste agendapunt zal daar zijn waar de vrijwillige marginale toetsing belegd moet worden. Het Kenniscentrum EVC zal voor die tijd een aantal scenario’s verder verkennen.

Afbouw huidige systeem: voorlichtingsbijeenkomst op 26 mei 2015 voor EVC-aanbieders en beoordelende organisaties
De contouren voor het nieuwe systeem worden langzaam scherper. Tegelijk zal de huidige beleidsregel EVC met de Kwaliteitscode EVC en de huidige vorm van toezicht worden afgebouwd onder verantwoordelijkheid van OCW. Wat dat precies betekent voor EVC-aanbieders en beoordelende organisaties, wordt op dinsdagmiddag 26 mei 2015 toegelicht door het ministerie van OCW en het Kenniscentrum EVC. De bijeenkomst is van 14.00 tot 16.00 uur. 
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.