kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Onder deze titel vond op 1 februari 2013 een bezinningsbijeenkomst plaats waar met alle betrokken partijen werd nagedacht over het EVC-bestel in Nederland. De uitkomsten werden vastgelegd in een notitie.

Validering competenties van belang
Validering van competenties die mensen via niet-formeel en informeel leren hebben verworven is van groot belang. EVC is één van de methoden die voor validering kan worden gebruikt. Validering draagt bij aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt door het vergroten van de duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van de beroepsbevolking. Validering wordt door de sociale partners en de overheid als een belangrijk arbeidsmarktinstrument gezien. Daarom is in juni 2012 het Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren afgesloten.

Knelpunten EVC-stelsel
In 2012 zijn meerdere rapporten verschenen die het belang van EVC onderstrepen, maar waarin ook een aantal problemen worden aangekaart. Samen met de beleidsreactie van de minister op de Inspectierapporten over Leven Lang Leren is een brede probleemanalyse EVC naar de Tweede Kamer gestuurd, die laat zien dat er in het EVC-stelsel problemen zijn met betrekking tot kwaliteit, kwantiteit en effectiviteit. De minister heeft een fundamentele bezinning op het EVC-stelsel aangekondigd, waarbij de focus wordt gelegd op het directe gebruik van EVC en alternatieve instrumenten ten behoeve van duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
Naar de beleidsreactie (PDF) en probleemanalyse EVC (PDF). 

Bouwstenen toekomstig EVC-bestel verzameld 
Onder leiding van dagvoorzitter Olaf McDaniel werden op 1 februari 2013 in Media Plaza Utrecht in een interactieve bijeenkomst de bouwstenen voor een toekomstig EVC-stelsel verzameld. Vertrekpunt daarbij waren de geconstateerde problemen en mogelijke oplossingen. Alle stakeholders waren aanwezig: EVC-aanbieders, beoordelende organisaties, onderwijsaanbieders / examencommissies, sociale partners, ministeries van OCW, SZW en EZ.

Hoe verder?
Mede aan de hand van de uitkomsten van deze dag wordt in het voorjaar van 2013 een concreet voorstel voor een EVC-stelsel opgesteld. Nadat de verschillende achterbannen zijn geconsulteerd wordt dit voorstel in het voorjaar van 2013 aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Namens de convenantpartners EVC is er een stuurgroep ingesteld die verantwoordelijk is voor het opstellen van dit voorstel. In deze stuurgroep zijn vertegenwoordigd: ministeries OCW, SZW, EZ, Stichting van de Arbeid en Kenniscentrum EVC.

Bouwstenen voor een toekomstbestendig EVC-stelsel 19-02-2013 (PDF)