kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De Timmerindustrie heeft op dit moment te maken met krimp als gevolg van de economische recessie. Vanwege de vergrijzing van het huidige personeelsbestand is op termijn behoefte aan voldoende instroom om te kunnen voldoen aan de vervangingsvraag.

Tegelijkertijd is de inhoud van het vak veranderd als gevolg van veranderingen in de klantvraag, het productieproces en technische ontwikkelingen. Dit resulteert in een ‘vakmanschap 2.0’ dat vraagt om andere competenties en vaardigheden van werknemers. Op dit moment is ruim 80% van de huidige werknemers in de branche ongeschoold.

SSWT ontwikkelt scholing en dienstverlening SSWT is een door werkgevers- en werknemers geleid fonds voor de Timmerindustrie, dat tot doel heeft om de ontwikkelingen in de branche te volgen, deze te vertalen naar concrete dienstverlening op terrein van scholing en werkgelegenheid voor individuele bedrijven en bijbehorende bekostiging (ontwerpen eigen regelingen en subsidies zoals ESF). Vanuit algemene branche-belangen ontwikkelt SSWT scholingsdienstverlening voor individuele werkgevers en werknemers. Voor individuele werkgevers zijn er financiële baten te identificeren die samenhangen met de effectiviteit van genoten (maatwerk)opleiding zoals het programma ‘Slimmer produceren’, in het kader van het vakmanschap 2.0.

Het opleidingsaanbod omvat:
• Startkwalificatie en EVC voor ongeschoolde medewerkers.
• Professionaliseren van medewerkers (scholing naar hogere niveaus en andersoortig werk).
• Opleiden en bijscholen van huidige werknemers in de branche (vakmanschap 2.0).
• Begeleiden van werknemers bij van werk naar werk trajecten binnen en buiten de branche.

Individuele werkgevers in de timmerindustrie dragen jaarlijks bij aan het scholings- en werkgelegenheidsfonds door een afdracht over de brutoloonsom van alle medewerkers. Een deel hiervan wordt als apparaatskosten ingezet om de dienstverlening te ontwerpen en in te kopen, aanvullende bekostiging te organiseren en het opleidingsproces te begeleiden (aanmelden, leverancierselectie, verantwoording gelden). Het andere deel vloeit in de vorm van subsidies terug naar de werkgevers in de branche. De financiële baten liggen bij de individuele werkgever. Een deel daarvan is primair terug te voeren op het de dienstverlening van SSWT. Op brancheniveau zijn er alleen kwalitatieve baten.

Voordelen op brancheniveau

Behoud van voldoende mensen:
• Instroom van voldoende kwalitatief personeel voor de branche op peil houden (op termijn).
• Begeleiden van werknemers bij van werk-naar-werk-trajecten binnen en buiten de branche.
Behoud van ‘juiste’ mensen:
• Opleiden en bijscholen van huidige werknemers in de branche (vakmanschap 2.0). Behoud van positief imago van de branche (m.n. voor terugkeer in de branche en goed werkgeverschap door kwalificeren van ongeschoold personeel).

Voordelen voor werkgevers

• A.g.v. schaalgrootte kunnen opleidingen tegen lagere prijzen ingekocht worden. Daarnaast worden subsidies verstrekt waardoor netto out-of-pocket kosten laag zijn.
• Multi-inzetbaar personeel -> minder inwerk- en recruitmentkosten.
• Bij ontslag: lagere ontslagvergoeding door inzet werk-naar-werk-trajecten.
• Aantoonbaarheid van kwaliteit van personeel.

Voordelen voor werknemers

Meer carrriere-kansen/doorgroeimogelijkheden:
• Binnen branche (ander werk en/of meer afwisseling in werk -> hogere tevredenheid; hoger niveau werk -> hoger salaris).
• Bij ontslag: door betere werkhervattingskansen sneller aan het werk, kortere duur of voorkomen uitkering -> vermijden van 30% loonderving bij uitkeringsituatie.
• Betere werkomstandigheden -> meer plezier in werk.

Een voorbeeld

SSWT ontvangt aanvullend ESF-subsidie die gebruikt wordt om cursuskosten te vergoeden. Bedrijf X heeft in de afgelopen periode het programma ‘Slimmer produceren’ van SSWT uitgevoerd. Dit scholingsprogramma bevat de volgende activiteiten:
• Uitvoeren van een barometeronderzoek.
• Uitvoeren van in house- trainingsprogramma gericht op productie-optimalisatie (lean) en communicatie (soft skills).
• Uitvoeren van individuele scholingstrajecten voor medewerkers (vaktechnisch en skills).

Deze scholingsactiviteiten hebben op niveau van bedrijf X de volgende baten:
• Efficiënter productieproces: “meer met minder”.
• Terugbrengen van doorlooptijd.
• Multi-inzetbaar personeel.
• Verbeterde communicatie, betrokkenheid en werksfeer.

Door de subsidie vanuit SSWT zijn de netto out-of-pocket investeringskosten laag.