kenniscentrum-evc-logo-wit

 

In de kamerbrief van de minister van OCW d.d. 31 mei 2013 inzake 'Stand van zaken stukken AO Leven Lang Leren' staat de volgende passage over EVC:
Naar aanleiding van mijn beleidsreactie werken de convenantpartners EVC samen met relevante stakeholders aan een voorstel voor een toekomstbestendig stelsel voor validering van resultaten van non-formeel en informeel leren. Hiertoe is een stuurgroep EVC ingesteld door de convenantpartners. De eerste stap bestond uit de organisatie van een landelijke werkconferentie op 1 februari jl. om bouwstenen voor een toekomstbestendig stelsel op te halen.

De resultaten van die conferentie zijn door de stuurgroep EVC benut als input voor de ontwikkeling van een nieuw systeem voor validering van non-formeel en informeel leren. Binnenkort ontvang ik een voorstel van de convenantpartners. Het voorstel van de convenantpartners EVC zal als input worden meegegeven aan de adviescommissie ‘Flexibel hoger onderwijs voor werkenden’.In dit verband is ook relevant dat de Europese Commissie een voorstel heeft gedaan voor een aanbeveling over validatie van niet-formeel en informeel leren. De voormalig staatssecretaris van Buitenlandse Zaken heeft u op 5 oktober 2012 laten weten dat de Nederlandse regering deze aanbeveling onderschrijft. (Zie agendapunt 2 - Fiche inzake Aanbeveling validatie niet-formeel en informeel leren, Kamerstuk 22112-1481).Op 20 december 2012 is door de Raad de definitieve aanbeveling aan de lidstaten gedaan. Kern van de aanbeveling is dat lidstaten per 2018 een nationaal systeem voor validering hebben. Nederland wordt in Europees verband gezien als één van de voorlopers op het gebied van validering. Zoals hierboven aangegeven wordt in Nederland door de convenantpartners EVC gewerkt aan een voorstel voor een toekomstbestendige inrichting van het stelsel voor validering van resultaten van non-formeel en informeel leren.