kenniscentrum-evc-logo-wit

 

De VNG, Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en CMHF hebben afgesproken een sectorplan op te stellen om jeugdwerkloosheid te bestrijden en tegelijkertijd duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Met dit sectorplan willen de sociale partners gemeenten helpen om het negatieve effect van bezuinigingen op de werkgelegenheid voor jongeren te verminderen. Het plan moet ook bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers die steeds langer doorwerken.

Lokaal verschilllende maatregelen mogelijk

De partijen willen met het sectorplan cofinanciering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvragen. Partijen streven ernaar het sectorplan 1 oktober in te dienen. Het sectorplan wordt een kader waarbinnen gemeenten lokaal verschillende maatregelen kunnen nemen. Hierbij valt te denken aan maatregelen om met oudere medewerkers af te spreken dat zij minder gaan werken om ruimte te maken voor jongere medewerkers. Het is de bedoeling dat de oudere medewerker de jongere collega inwerkt. Ook zal in het plan de mogelijkheid worden geboden om jongeren aan te trekken op werkervaringsplaatsen.

Aandacht voor EVC in sectorplan

Partijen zullen ook bezien in hoeverre een sectorplan kan bijdragen aan mobiliteit en het verkrijgen van ervaringscertificaten (EVC).

Arbeidsinstroom jongeren én duurzame inzetbaarheid ouderen

Als het ministerie van SZW het plan goedkeurt, kunnen gemeenten die dit willen subsidie aanvragen. Met het sectorplan wil de gemeentesector aansluiten bij de ambities van het sociaal akkoord om de arbeidsinstroom van jongeren, de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers en de kennisoverdracht te bevorderen.  Door bezuinigingen bij gemeenten is het aantal vacatures drastisch afgenomen. Daarbij komt dat ook in de gemeentelijke sector werknemers langer doorwerken. Hierdoor is er weinig tot geen ruimte voor instroom van jonge werknemers. Binnen een aantal jaren gaan er veel mensen bij de gemeenten met pensioen en dat betekent niet alleen dat veel mensen vertrekken maar ook dat er veel kennis verloren gaat. Gemeenten vinden dit erg zorgelijk.  De wens voor verjonging is groot, maar niet te realiseren binnen de huidige regelgeving en financiële situatie van gemeenten. Het sectorplan dat de sociale partners bij de gemeenten gaan ontwerpen moet aantrekkelijk zijn voor de werkgever en voor de werknemer. Het sectorplan moet gaan gelden zolang de subsidieregeling van het ministerie van SZW duurt.

Streven is concrete activiteiten dit najaar

De VNG en de bonden gebruiken de zomerperiode om het sectorplan op te stellen. Zij betrekken hierbij gemeenten, zodat het plan vanaf het najaar ook meteen leidt tot concrete activiteiten in de sector.
Sectorplan gemeenten