kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Op 1 januari 2014 ging de nieuwe Beleidsregel Afgifte EVC-verklaringen 2014 in. Daarmee gaat een aantal veranderingen gepaard. Erkenning vindt sindsdien plaats op domeinniveau, de erkenningssystematiek is eenvoudiger, de erkenningstermijn is korter, herbeoordeling vindt gericht plaats, de consequenties bij tekortschietende kwaliteit zijn groter.

Achtergrond vernieuwing beleidsregel
In de beleidsreactie ‘Flexibel onderwijs Leven Lang Leren’ van 3 december 2012 kondigde de Minister naar aanleiding van het inspectierapport Examencommissies en ervaringscertificaten een aantal maatregelen aan om de kwaliteit van EVC te bevorderen. Naast additionele werkafspraken met beoordelende organisaties en voortzetting van het ondersteuningsaanbod aan EVC-aanbieders, ging het hierbij met name om aanscherping van de wijze van afgifte van EVC-verklaringen. Vandaar dus de aanpassing van de beleidsregel Afgifte EVC-verklaringen. Het doel is om de procedure te vereenvoudigen en de kwaliteitscontrole beter te richten.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste veranderingen zijn:1. Erkenning op domeinniveau

Een EVC-verklaring voor een nieuwe erkenning en een verlenging van een reeds afgegeven EVC-verklaring (om erkend te blijven) worden afgegeven op domeinniveau. Een domein omvat meerdere inhoudelijke verwante standaarden. Er is gekozen voor een erkenningssystematiek op domeinniveau, omdat in de praktijk blijkt dat bepaalde onderdelen van de normtekst van toepassing zijn op de hele organisatie van een EVC-aanbieder. Door hier bij de afgifte van EVC-verklaringen rekening mee te houden, kan een EVC-aanbieder eenvoudiger een EVC-verklaring krijgen voor meerdere standaarden. Ook wordt op deze manier voorkomen dat een EVC-aanbieder, indien hij een standaard (tijdelijk) niet aanbiedt, de verklaring verliest. Alleen wanneer geen enkele standaard binnen een domein wordt uitgevoerd, en hierdoor de herbeoordeling op de uitvoeringspraktijk niet mogelijk is, is verlenging van de EVC-verklaring niet mogelijk.2. Vereenvoudiging erkenningssystematiek
De nieuwe beleidsregel kent twee erkenningscategorieën:
a. een EVC-verklaring voor een domein waarvoor de EVC-aanbieder nog geen verklaring heeft (een nieuwe erkenning), en
b. een verlenging van een reeds afgegeven EVC-verklaring (om erkend te blijven).
Het aantal erkenningscategorieën is daarmee teruggebracht.3. Kortere erkenningstermijn

De termijn voor zowel een nieuwe EVC-verklaring als een verlenging van een EVC-verklaring is 18 maanden. Door de kortere erkenningstermijn neemt het risico op het voortbestaan van onvoldoende kwaliteit van de EVC-procedure af. Ook wordt door de uniformering van de termijn voor een nieuwe verklaring en verlenging van de reeds bestaande verklaring de beleidsregel vereenvoudigd.4. Gerichte herbeoordeling

De herbeoordeling door een beoordelende organisatie, die noodzakelijk is voor verlenging van de EVC-verklaring, wordt beter gericht door het aantal onderdelen van de normtekst waarop wordt getoetst te beperken tot de onderdelen die dicht op de ‘output’ zitten. De focus bij de herbeoordeling ligt enkel nog op de onderdelen die betrekking hebben op het ervaringscertificaat, de assessoren en de interne kwaliteitszorg van de EVC-aanbieder. Alleen de onderdelen 3.10, 4.3 tot en met 4.5, 5.1 tot en met 5.3 van de normtekst worden bij een herbeoordeling getoetst. Enerzijds is de beperking van het aantal beoordeelde onderdelen een verlichting ten opzichte van de eerdere procedure, die de intensivering van de herbeoordeling door de kortere erkenningstermijn compenseert. Anderzijds sluit de focus op uitvoeringsproducten beter aan bij de huidige praktijk.5. Grotere consequentie tekortschietende kwaliteit

Wanneer bij de herbeoordeling ten behoeve van de verlenging wordt geconstateerd dat er tekortkomingen zijn in de onderzochte onderdelen van normtekst, heeft dit als consequentie dat de verlenging van de EVC-verklaring niet wordt verleend. De EVC-aanbieder verliest dan voor een periode van 12 maanden zijn verklaring voor het betreffende domein. Dit gebeurt ook wanneer er slechts tekortkomingen zijn geconstateerd in één of enkele van de standaarden die vallen onder het domein. Alle uitgevoerde standaarden dienen dus te voldoen aan de normtekst, wil de EVC-aanbieder zijn EVC-verklaring voor het domein behouden.


Naar de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014

Presentatie Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen voorlichtingsbijeenkomst 8 november 2013 (PDF)

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst 8 november 2013 (PDF)

Verschillen beleidsregel oud en nieuw (PDF)