kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Uitbreiding van het collegegeldkrediet, vraagfinanciering en flexibeler inrichting van het onderwijs zijn noodzakelijk om het hoger deeltijdonderwijs beter te laten aansluiten bij de wensen van studenten. Dat concludeert de commissie Rinnooy Kan in haar gisteren verschenen advies ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen.’

Deeltijdonderwijs

De commissie, die onder andere bestaat uit vertegenwoordigers van bekostigde en niet-bekostigde instellingen in het hoger onderwijs, bepleit een cultuurverandering in de maatschappij, in het beleid en bij de onderwijsinstellingen. Het hoger deeltijdonderwijs zit in een dramatische vrije val, terwijl het belang van Leven Lang Leren breed (onlangs nog door de WRR) wordt onderkend: in 2001 meldden zich nog 19.000 studenten aan, in 2011 waren het er iets meer dan 9.800. De daling is vooral te zien in het bekostigd deeltijdonderwijs. Hogescholen en universiteiten richten zich voornamelijk op voltijdopleidingen en jongeren.

Leven lang leren

In een eerste reactie benadrukt minister Bussemaker (OCW) de urgentie van het advies. "Om klaar te zijn voor de toekomst moeten we ons blijven ontwikkelen. We moeten Leven Lang Leren makkelijker maken, ook voor volwassenen met een baan. Overheid en onderwijsinstellingen moeten ervoor zorgen dat dat volwassenen werk, privéleven én hun studie beter kunnen combineren."
Bussemaker gaat met de aanbevelingen aan de slag. "Er moet meer worden gekeken naar wát mensen leren en niet waar, hoe, wanneer en in hoeveel tijd. Online onderwijs en leren op de werkplek kunnen hier een belangrijke rol in spelen."

Experimenten

Minister Bussemaker staat positief tegenover het advies van de commissie om collegegeldkrediet voor deeltijdstudenten in te voeren. Zij zal de financiële haalbaarheid hiervan gaan onderzoeken. Ook staat ze open voor het advies van de commissie om experimenten met vraagfinanciering door middel van vouchers uit te gaan voeren. Ze gaat er vanuit dat instellingen nu de handschoen oppakken en werk gaan maken van de experimenten en pilots. Ze denkt daarbij in ieder geval aan maatregelen om de tweejarige hbo-opleidingen (Associate Degree) steviger op de kaart te zetten en aan flexibilisering van lerarenopleidingen.

Download Advies flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (PDF)