kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Kan een EVC-kandidaat ook als onderwijskandidaat staan ingeschreven?

Dit is onder voorwaarden inderdaad mogelijk. Als van te voren een afspraak wordt gemaakt over wat er in EVC-procedure wordt behandeld (en wat niet), kan men zich voor het gedeelte dat niet in de EVC-procedure wordt behandeld inschrijven in een opleiding.

Kan een EVC-aanbieder lopende EVC-trajecten afronden nadat de erkenning verlopen is?

Ja, een EVC-aanbieder kan een EVC-traject afronden na het verlopen van de erkenningstermijn. Het moment van starten is leidend. Hierdoor worden klanten niet gedupeerd. Zij zijn immers het traject gestart bij een erkende aanbieder en kunnen dit traject ook met een ervaringscertificaat afronden. In artikel 9 van de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen 2014 staat dit ook beschreven:

Indien een EVC-verklaring van rechtswege is komen te vervallen dan wel is ingetrokken op grond van artikel 8 wordt de verklaring geacht van toepassing te blijven op die EVC-procedures die zijn gestart voordat de EVC-verklaring is komen te vervallen dan wel is ingetrokken. Een EVC-procedure wordt geacht te zijn gestart op het moment dat een overeenkomst tussen de EVC-aanbieders en de kandidaat is gesloten.

Mag een roc EVC-procedures uitvoeren voor branche-erkende opleidingen?

Ja, maar eerst moet een branchekwalificatie worden goedgekeurd als EVC-standaard. Het ligt het meest voor de hand de brancheorganisatie te vragen deze kwalificatie bij het Kenniscentrum EVC aan te melden voor goedkeuring. Als deze procedure is doorlopen en de branchestandaard is goedgekeurd kan het roc zich voor die standaard laten erkennen via een beoordeling. Naar informatie over de goedkeuringsprocedure.

Toelichting en verzoekformulier goedkeuring niet-formele kwalificaties.

Kunnen EVC-aanbieders al standaarden aanvragen op crebo's van de herziene kwalificatiestructuur die per 1 augustus 2015 beschikbaar zijn?

Vanaf 1 augustus 2016 is een groot aantal herziene kwalificatiedossiers beschikbaar. Deze kd’s kunnen onderwijsinstellingen in 2015-2016 - op vrijwillige basis - gebruiken. In 2016-2017 is gebruik van de herziene kwalificatiedossiers verplicht. Op www.kwalificatiesmbo.nl publiceert SBB alle herziene kwalificatiedossiers.

Ook EVC-aanbieders kunnen vanaf studiejaar 2015-2016 op vrijwillige basis gebruik maken van de herziene kwalificatiedossiers. Het is wel zaak dat de betreffende EVC-aanbieder de uitvoering van EVC-trajecten op basis van een herzien kwalificatiedossier in overleg doet met de onderwijsinstelling die het betreffende diploma gaat uitreiken. Dit om problemen met verzilvering te voorkomen; niet iedere onderwijsinstelling heeft er immers voor gekozen om in 2015-2016 met de herziene kwalificatiedossiers te werken.

De erkenning van EVC-aanbieders is op domeinniveau dus EVC-aanbieders hoeven bij DUO geen nieuwe EVC-verklaringen aan te vragen als een crebo binnen een erkend domein valt. Wel moeten EVC-aanbieders DUO steeds informeren over alle crebo-standaarden binnen het domein waarop zij ervaringscertificaten verstrekken. Als een EVC-aanbieder de herziene kd’s erbij neemt moet zij DUO ook hierover informeren.

Is er voor de entreedossiers (de vroegere AKA-dossiers) ook sprake van een domeinerkenning?

De vraag was ook of een erkende EVC-aanbieder EVC entreedossiers mag beoordelen. En hoe de registratie hiervan in het EVC-register plaatsvindt.

Er zijn 2 entreekwalificatiedossiers: 1 voor EZ (groen onderwijs) en 1 voor OCW (mbo). Per dossier is er een aantal kwalificaties vastgesteld. Entreekwalificaties zijn niet aan een domein verbonden. Daarom moet er voor de verschillende kwalificatie(dossier)s een aparte erkenning aangevraagd worden.
Te zijner tijd zal de AKA-opleiding gaan uitfaseren, maar op dit moment bestaan de twee typen entreeopleidingen naast elkaar.

Kan iemand met buitenlandervaring via EVC een BIG-registratie krijgen in Nederland?

Er zijn - los van EVC - procedures om buitenlandse medewerkers in de gezondheidszorg BIG-geregistreerd te krijgen, maar dat kan alleen als de betreffende persoon ook in het buitenland een registratie heeft. Als dat niet het geval is zou je bij onderwijsaanbieders kunnen informeren of iemand op basis van EVC vrijstellingen kan krijgen om zo een verkorte (op maat gesneden) opleiding te doen en zo alsnog een BIG-registratie te krijgen.

Hoe lang is werkervaring geldig voor EVC?

Het is lastig om hier een eenduidige richtlijn voor te ontwikkelen. Werkervaring en competenties 'verjaren' in de ene sector sneller dan in de andere sector. Denk bijvoorbeeld aan de IT-sector: daar zal werkervaring maar heel kort geldig zijn. In de zorg bijvoorbeeld wat langer. Vaak wordt er een richtlijn van 3-5 jaar aangehouden. Maar bekijk deze richtlijn altijd in het licht van de ontwikkelingen in de betreffende sector.

Moet een assessor volgens de EVC-code persoonlijk gecertificeerd te zijn?

Certificering is geen verplichting vanuit de EVC-code. Conform de code moet de EVC-aanbieder aantonen over competente assessoren te beschikken. Certificering kan een middel zijn, maar is geen doel of verplichting. Kan wel een pre zijn.

Als iemand een assessorentraining van het Kenniscentrum EVC heeft gevolgd is diegene dan officieel gecertificeerd assessor?

Nee. Dit zijn geen algemene assessorentrainingen of certificeringstrajecten. Het zijn trainingen gericht op het proces en de keten van EVC. Er zitten natuurlijk wel elementen in die assessoren kunnen versterken: inzicht in de inzet van instrumentenmix, het beter schrijven van een ervaringscertificaat. Voor persoonscertificering voor assessoren kan men bijvoorbeeld terecht bij Certiforce.

Mag een assessor een geheimhoudingsverklaring ondertekenen?

» Deze verklaring heeft alleen betrekking op bedrijfsgevoelige informatie en documenten die in het portfolio van de kandidaat terecht komen.

Ja, er is geen bezwaar vanuit de Kwaliteitscode EVC. Wel moet het bedrijf de geheimhoudingsverklaring zelf opstellen. En de EVC-rapportage mag niet onder de geheimhouding vallen. Daarmee moet de kandidaat vrij uit de voeten kunnen. Het komt wel voor dat het portfolio bedrijfsgevoelige informatie bevat en daarom in het bedrijfsdossier blijft. Een werknemer kan dan aan het bedrijf vragen om een versie te maken, waarin deze informatie niet staat. Op die manier kan hij het portfolio toch gebruiken.

Hoe zit het met taal, rekenen en leer-, loopbaan en burgerschapscompetenties?

Voor LLB geldt: als het doel van de EVC-kandidaat diplomering is, moeten LLB-competenties worden benoemd in het ervaringscertificaat. Is diplomering niet het doel dan hoeven de LLB-competenties niet te worden benoemd. Voor taal en rekenen geldt: indien de doelstelling van de EVC-deelnemer diplomering is, dan moeten de taal- en rekenvaardigheden - tot de invoering van de centrale examens - aan de hand van de referentieniveaus worden beoordeeld met adequate instellingsexamens.

Zie verder de Matrix consequenties regelgeving Nederlandse taal en rekenen voor EVC-kandidaat in de EVC- toolbox.

Zie verder voor meer informatie over de invoering van centrale examens Nederlandse taal en rekenen in het middelbaar beroepsonderwijs: steunpunttaalenrekenenmbo.nl

NB: Beroepsgerichte taal en rekenen zijn opgenomen in de kerntaken en werkprocessen en worden apart getoetst binnen een EVC-procedure. De EVC-aanbieder kan zelf bepalen op welke wijze, maar moet dat uiteraard wel kunnen verantwoorden.

Hoe moeten EVC-aanbieders omgaan met de meerpuntsschaal?

In de Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit WEB (gepubliceerd op 22 mei 2012, geldig vanaf studiejaar 2012-2013 voor cohorten die dan starten) staat dat kerntaken moeten worden beoordeeld met een driepunts, vijfpunts of tienpuntsschaal. Beoordeling van generieke onderdelen moet plaatsvinden middels een cijfer op een 10-puntsschaal.

Deze wijziging betreft de reguliere onderwijs- en examenroute en niet de vrijstellingsroute waar EVC onderdeel van uitmaakt. Het ervaringscertificaat beschrijft of een kandidaat een werkproces heeft aangetoond. Bij EVC bepalen examencommissies op basis van dit ervaringscertificaat of een kandidaat in aanmerking komt voor vrijstelling (en). Op deze vrijstelling is de meerpuntsschaal dus niet van toepassing. Voor EVC-aanbieders verandert er naar aanleiding van de wijziging in het Examen- en kwalificatiebesluit dus niets.

Mag in een ervaringscertificaat een digitale handtekening worden gebruikt?

Certificaten zijn rechtsgeldig met een originele handtekening. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van digitale handtekeningen. Digitale handtekeningen worden alleen erkend als de handtekening is voorzien van een certificaat (een zgn. gecertificeerde digitale handtekening). Als dat niet het geval is, is er geen sprake van rechtsgeldigheid. Daarbij komt dat niet alle registers/instanties in Nederland documenten met gecertificeerde digitale handtekeningen accepteren. Twee zaken zijn dus van belang om te weten bij het gebruik van digitale handtekeningen:

  • Is de handtekening voorzien van een certificaat?
  • Wordt de digitale handtekening (met certificaat) geaccepteerd door de organisatie die het ervaringscertificaat nodig heeft?

Hoe lang is een ervaringscertificaat geldig? Dit in verband met verzilveren.

Een ervaringscertificaat heeft geen oneindige houdbaarheidsdatum. Aan de ene kant ontwikkelen mensen zich verder, door het dagelijkse opdoen van ervaring en het volgen van opleidingen. Aan de andere kant verouderen bewijsstukken die zijn gebruikt als input voor de onderbouwing. Een richtlijn die veel wordt gebruikt binnen de assessmentperiode is een 'houdbaarheidsdatum' van maximaal 2 jaar. De houdbaarheidsdatum is mede afhankelijk van de dynamiek van een beroep. In de IT-sector veroudert kennis sneller dan bijvoorbeeld in de zorg. De houdbaarheidsdatum kan dus variëren per beroep/sector.

Mag een ervaringscertificaat in het hbo worden gebruikt in plaats van de 21+-toets?

Voor toelating tot een hbo-opleiding is een toelatingsonderzoek altijd noodzakelijk indien een kandidaat niet voldoet aan de wettelijke vooropleidingseisen, te weten: havo, vwo of mbo 4. Dit toelatingsonderzoek kan echter ook de vorm hebben van het nemen van een beslissing over toelaatbaarheid op basis van een ervaringscertificaat. Dat wil zeggen na toetsing van deugdelijkheid van het ervaringscertificaat en de gehanteerde EVC-procedure en na toetsing of de kandidaat blijkens het ervaringscertificaat aan de geldende toelatingseisen (inhoud en niveau) voldoet. Feitelijk kan het dus zo zijn dat de gebruikelijke testen en toetsen die bij toelatingsonderzoeken worden gehanteerd vervangen kunnen worden door EVC(-resultaten), indien dit door het instellingsbestuur formeel is geregeld in de OER.

Wie gaat er over het verzilveren van een ervaringscertificaat in een diploma?

De examencommissie van een organisatie, is binnen het kader van de reguliere taak, verantwoordelijk voor vrijstellingen of het afgeven van een diploma. De inspectie van het onderwijs onderzoekt in het reguliere toezicht op de kwaliteit van examinering en diplomering of vrijstellingen op terechte gronden zijn verstrekt. Dat houdt in dat indien een vrijstelling is verkregen op basis van een ervaringscertificaat, dit document voldoende bewijs en onderbouwing moet leveren voor het onderdeel waarvoor vrijstelling is verleend. Kortom, de examencommissie is verantwoordelijk voor het besluit of een ervaringscertificaat kan leiden tot verzilvering.

Mag een school diplomabekostiging ontvangen voor een kandidaat die met zijn ervaringscertificaat aantoont dat hij alle onderdelen van het kwalificatieprofiel beheerst en die daarom een diploma krijgt?

Als er geen onderwijsinspanning tegenover staat (en dat is hier NIET het geval) dan mag er geen output (en uiteraard ook geen input) bekostiging gevraagd worden. Om te zorgen dat het diploma geregistreerd wordt in het landelijke register, via BRON, moet de kandidaat wel als (externe) examenkandidaat ingeschreven worden. Een school kan wel de reële administratiekosten in rekening brengen. Dit alles is te lezen in het zogenaamde accountantsprotocol (en in de nota Helderheid).

Wat behoort de examencommissie te doen als zij ervaringscertificaten krijgen aangeboden? Hoe ziet het toezicht van de inspectie eruit?

De inspectie gaat na of de examencommissie op zorgvuldige wijze het besluit heeft genomen. Als het diploma gebaseerd wordt op EVC zal de examencommissie zich over de volgende aspecten moeten verantwoorden:

  • Is er een duidelijke scheiding tussen de EVC-procedure en het opleidingstraject? Met andere woorden, is de EVC-procedure gescheiden van opleiden, diplomeren en certificeren?
  • Op grond waarvan heeft de betreffende kandidaat een diploma/certificaat gekregen? De examencommissie zal haar beoordeling voor zichzelf, de kandidaat en derden inzichtelijk moeten (kunnen) maken.
  • Heeft de examencommissie geverifieerd 1) of de betreffende EVC-aanbieder voorkomt in het EVC-register, en 2) of de betreffende opleiding (crebo-standaard) waarvoor de kandidaat een ervaringscertificaat heeft gekregen, voorkomt in het aanbod van de aanbieder (verificatie is mogelijk via www.kenniscentrumevc.nl) of voorkwam in het EVC-register op het moment dat de kandidaat startte met de EVC-procedure (verificatie bij de EVC-aanbieder). Komt de EVC-aanbieder voor in het register bij de start van de EVC-procedure dan gaat de inspectie vervolgens na op grond van welke documenten de examencommissie de beslissing heeft genomen om te verzilveren (ervaringscertificaat, eventueel portfolio of andere documenten). De inspectie bekijkt dan deze documenten. Mogelijk heeft de examencommissie bij twijfel zelf aanvullende exameninstrumenten ingezet. Ook die instrumenten bekijkt de inspectie. Bij het toezicht op examenkwaliteit kijkt de inspectie naar de verstrekker van het diploma. Het onderzoek wordt niet uitgebreid naar de EVC-aanbieder.
Zie ook de website van de inspectie.

Wat betekent het voor het inspectieoordeel over de examenkwaliteit als diploma’s gebaseerd worden op EVC?

Als de examencommissie het diploma, gebaseerd op EVC, op goede gronden heeft afgegeven volgt het oordeel ‘voldoende’ voor aspect 2.3: Diplomering, indicator 2.3.1: Besluitvorming diplomering. Als het diploma niet op goede gronden is afgegeven, dan volgt het oordeel ‘onvoldoende’ op deze indicator. Het eindoordeel voor de opleiding is dan ook onvoldoende. Bij aspect 2.3.2 (verantwoordelijkheid examencommissie) gaat de inspectie na of de examencommissie haar volledige verantwoordelijkheid neemt, ook als de diplomering plaatsvindt op basis van EVC. Als het diploma uitsluitend is gebaseerd op EVC, dan wordt geen oordeel gegeven over examenstandaard 1 en 2. In het Toezichtkader bve 2012 gaat het daarbij om aspect 2.1 en 2.2.

Mogen ervaringscertificaten die gebaseerd zijn op de KD's van 2011/2012 door examencommissies nog in behandeling worden genomen ter verzilvering?

Dat mag, zolang de kwalificatiedossiers (KD's) nog maar actueel zijn.
Scholen mochten 1 augustus 2011 nog opleidingen starten volgens de eindtermenkwalificatiestructuur. Vanaf 1 augustus 2012 mogen zij alleen nog maar opleidingen aanbieden volgens de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Of een KD actueel is, kunt u terugvinden op de site van het betreffende Kenniscentrum of op de site www.kwalificatiesmbo.nl.

Zijn scholen BTW-plichtig als het gaat om EVC?

Ja. EVC is een dienst die 'voor de poort' wordt uitgevoerd en BTW is daarop van toepassing.

Wat is het verschil tussen EVC en andere valideringsinstrumenten?

De instrumenten in een valideringsproces moeten aansluiten op de onderscheiden behoeften/eisen van enerzijds kandidaten en anderzijds actoren die van belang zijn voor de realisatie van de loopbaandoelen. Kortom: er is geen ‘one size fits all’ oplossing voor iedereen; maatwerk is vereist in het proces van validering. Dat geldt ook voor aansluitende acties na de validering (bijvoorbeeld formeel vervolgonderwijs of non-formele scholing, werkleerervaring of doorgroei in het werk). In elke fase moet afgewogen worden of inzet van een complexer en duurder instrument wenselijk is voor het realiseren van het loopbaandoel. Zie schema valideringsinstrumenten.