kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Begrippenlijst

Term Definitie
Beoordelende organisatie

De organisatie die de kwaliteit van een EVC-aanbieder, diens EVC-procedures, de uitvoering daarvan en ervaringscertificaten beoordeelt.

Civiel effect

De mogelijkheden op de landelijke en Europese arbeidsmarkt en opleidingenmarkt die voor de kandidaat ontstaan na het doorlopen van een EVC-procedure.

Erkend EVC-aanbieder

Een organisatie die volgens de principes en uitgangspunten van de kwaliteitscode EVC EVC-procedures aanbiedt en als zodanig is opgenomen in het Nederlandse register van EVC-aanbieders.

Erkenning

Erkenning kan plaatsvinden indien op grond van een beoordeling is gebleken dat de betreffende EVC-procedure volgens de Kwaliteitscode EVC is uitgevoerd.

Ervaringscertificaat

Het document waarin het resultaat van de competentiemeting van een individu in een EVC-procedure is beschreven.

EVC

Erkennen van Verworven Competenties

EVC-assessor

Persoon die de verzamelde bewijsstukken van de kandidaat beoordeelt.

EVC-begeleider

Persoon die de kandidaat begeleidt bij het verzamelen van bewijsstukken voor in het portfolio.

EVC-procedure

Alle door de EVC-aanbieder geprogrammeerde processtappen, instrumenten en werkwijzen voor, tijdens en na een EVC-onderzoek, om EVC conform de eisen in de Kwaliteitscode EVC uit te voeren.

EVC-register

Hierin zijn alle geregistreerde EVC-aanbieders met hun erkende EVC-standaarden opgenomen en terug te vinden.

EVC-standaard

Landelijk erkende kwalificatiestandaard (Crebo-, Croho- of branchestandaard) die de EVC-aanbieder in zijn EVC-procedure als beoordelingskader gebruikt.

EVC-traject

Het onderzoeken, beoordelen en waarderen van de competenties van een kandidaat ten opzichte van een vooraf vastgestelde EVC-standaard door een EVC-aanbieder.

Examencommissie

Verantwoordelijken voor de organisatie en het afnemen van de examens voor elke door de instelling verzorgde opleiding of voor groepen van opleidingen.

Kwalificatiecode voor EVC

Code waarin de principes en uitgangspunten voor de kwaliteit van EVC-procedures zijn vastgelegd. De verkorte naam die we gebruiken is ‘EVC-code’. De code bestaat uit vijf subcodes. De Kwaliteitscode EVC is geoperationaliseerd in een normtekst, die de beoordelingscriteria bevat.

Normtekst

Vertaling van de in de Kwaliteitscode EVC geformuleerde richtlijnen in expliciete en meetbare criteria. Aan de hand van de normtekst stellen de beoordelende organisaties vast of de EVC-aanbieders werken volgens de principes en uitgangspunten van de EVC-code.

Porfolio
In het portfolio verzamelt de kandidaat bewijsstukken die laten zien wat de kandidaat in de praktijk geleerd heeft.
Verzilvering

Het verkrijgen of verbeteren van een gewenste arbeidspositie bij een werkgever of opdrachtgever op basis van het ervaringscertificaat. Het nemen van besluiten betreffende vrijstellingen en diplomering (zoals boven omschreven), op grond van de uitkomsten van het ervaringscertificaat. Het verlenen van vrijstellingen valt onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie van de onderwijsinstelling.