kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Artikel in RBO Perspectief: Dankzij EVC kunnen bewindvoerders sneller aan wettelijke opleidingseisen voldoen (mei 2015)

Bij het EVC Dienstencentrum van RBO doolopen momenteel zo'n zeventig beschermingsbewindvoerders een EVC-traject. Per 1 april 2016 moet deze beroepsgroep voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen die op 1 april 2014 zijn vastgesteld. Dankzij het ervaringscertificaat kan worden bespaard op de tijd en het geld die nog in een eventuele aanvullende opleiding moeten worden geïnvesteerd.

Document: Artikel Dankzij EVC kunnen bewindvoerders sneller aan wettelijke opleidingseisen voldoen | Download

Artikel in RBO Perspectief: Vormgeving toekomstbestendig EVC-stelsel nadert voltooiing (mei 2015)

In het artikel Vormgeving toekomstbestendig EVC-stelsel nadert voltooiing. Ervaringscertificaat is uitgegroeid tot vaste waarde op dynamische arbeidsmarkt in het blad RBO Perspectief (nummer 22, 2015) wordt teruggeblikt op hoe EVC zich de afgelopen 20 jaar heeft ontwikkeld en wordt vooruitgekeken naar hoe het EVC-stelsel er na 2015 uit gaat zien.

Document: Artikel Vormgeving toekomstbestendig EVC-stelsel nadert voltooiing | Download

Artikel in vakblad Examens: Ervaringscertificaat versus diploma (februari 2014)

Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen ervaringscertificaat en diploma? Daar gaat het over in dit artikel in het Vakblad Examens. Het ervaringscertificaat heeft de reputatie van diploma-‘light’. Geheel ten onrechte: het ervaringscertificaat is een uitgebreid en flexibel bewijs van persoonlijk vermogen en verdient daarom als instrument van de toekomst verder ontwikkeld te worden, zo betogen de auteurs van drie organisaties die EVC-aanbieders beoordelen.
Auteurs: Annie Kempers-Warmerdam, Kerstin van Tiggelen en Fred de Bruijn
Editie 2014-01, februari
Naar de pagina waar u het artikel kunt downloaden

Artikel in O&O: Met EVC op weg naar dialoog op de werkvloer. Ervaringscertificaat maakt mensen los (oktober 2012)

In dit artikel wordt aangegeven dat EVC en het persoonlijk ePortfolio kunnen bijdragen aan zelfregie van medewerkers op hun loopbaan. Deze instrumenten kunnen, gezien hun empowerende effecten, bijdragen aan het verbeteren van de constructieve dialoog op de werkvloer. Immers, als je weet wat je kunt en wat je wilt, kun je dat ook duidelijker verwoorden.
Dit artikel werd gepubliceerd in het tijdschrift Opleiding & Ontwikkeling (O&O) nummer 4/2012, p.28-32. Auteur: Erik Kaemingk.

Document: Artikel EVC maakt mensen los | Download

Artikel in Fundament: EVC-groepsbegeleiding. Helpen, motiveren en van elkaar leren (juni 2012)


De EVC-adviseur van de EVC-centra Bouw & Infra begeleidt tijdens de EVC-groepsbegeleiding twee tot vier deelnemers tegelijk bij het maken van de portfoliomap. In deze map verzamelt de deelnemer bewijzen waarmee hij laat zien welke ervaring en vakkennis hij heeft. Zoals opdrachtbonnen, tekeningen, foto’s, schetsen en verslagen die aantonen wat de deelnemer op zijn werk doet. In totaal heeft de deelnemer vijf contactmomenten met de EVC-adviseur. Niet alle momenten met de evc-adviseur zijn in groepsverband. Het eindgesprek is altijd een individueel gesprek met de deelnemer.
Ad Vermonden: “Als EVC-adviseur moet je per bedrijf aanvoelen of groepsbegeleiding waarde heeft. ”Als er één worstelt met de portfoliomap, kunnen anderen hem verder helpen”

Document: Artikel EVC-centra bouw en infra EVC - groepsbegeleiding | Download

Artikel in OC Rendement: EVC heeft alles mee (maart 2012)


OC Rendement is een vakblad voor iedereen die betrokken is bij het opleidings- en coachingsbeleid in professionele organisaties. Dit artikel schetst een duidelijk beeld van EVC en het ervaringscertificaat als middel om kennis en ervaring om te zetten in diploma’s en voor loopbaanontwikkeling en arbeidskansen. Dat is niet alleen aantrekkelijk voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Want EVC biedt kansen om organisaties vooruit te helpen en kosten te besparen. Bijvoorbeeld doordat medewerkers breder inzetbaar worden, hun motivatie toeneemt en op opleidingsbudgetten bespaard kan worden. Ook is EVC fiscaal aftrekbaar.

Document: Artikel EVC heeft alles mee | Download

Boekje Naar goede afspraken over EVC in de cao (september 2011, tweede uitgave november 2012)


Scholingsafspraken in de huidige cao’s zijn veelal gericht op het scholen van werknemers voor het werk wat ze nu doen. Niet op het werk dat ze over een paar jaar moeten doen. Met als gevolg dat werknemers vastlopen als het werk verandert. Dat moet voorkomen worden. De SER adviseert in dit verband om het voor werknemers makkelijker te maken om vrijwillig van baan te veranderen. 
De bedoeling van deze publicatie is om sociale partners te ondersteunen bij het maken van doelmatige afspraken over het stimuleren van leren en werken op de werkvloer en EVC. Het boekje helpt om de uitdagingen en kansen voor effectieve afspraken over scholing en inzetbaarheid op een rij te zetten. Op basis van dit overzicht kunnen vervolgens afspraken worden gemaakt die aansluiten bij de toekomstige behoefte van bedrijven en werknemers. Deze uitgave van het Kenniscentrum EVC kwam tot stand in samenwerking met de Stichting van de Arbeid.

Document: Boekje EVC in de CAO | Download

Brochure Scholing en EVC in de flexbranche (januari 2011)

STOOF, opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de flexbranche, geeft de brochure 'Scholing van A tot Z' uit. Met praktische informatie over scholing en ontwikkeling van flexkrachten en een overzicht van de financiële tegemoetkomingen vanuit STOOF. Er wordt ook antwoord gegeven op vragen als: Hoe werk ik gestructureerd aan de ontwikkeling van flexkrachten? Hoe maak ik een POP? Wat is de procedure voor een EVC-traject? Welke scholingssubsidies zijn er?

Document: Brochure Scholing en EVC in de flexbranche | Download

Eindrapportage Project Empowerment van vrouwen door EVC (maart 2010)

Van 1 januari 2007 tot 31 december 2009 liep het project 'Empowerment van vrouwen door EVC'. Cofora voerde dit uit in opdracht van het Empowerment Centre EVC. Dit project was één van de deelprojecten in het koepelproject 'Duizend en Eén Kracht'. Cofora, Vluchtelingenwerk Nederland, Movisie en zes lokale afdelingen VluchtelingenWerk ondersteunden allochtone vrouwen zodat zij zelf hun competenties leerden ontdekken en waarderen. Daarbij is een variant van EVC in het vrijwilligerswerk ingezet. Door gericht en zelfstandig vrijwilligerswerk te zoeken, hebben de vrouwen gericht de door hen gewenste competenties kunnen doorontwikkelen. De doelstelling van het project was om minimaal 180 vrouwen uit hun isolement halen en een duurzame maatschappelijk actieve positie te laten realiseren.

Document: Eindrapportage project empowerment van vrouwen door EVC | Download

Artikel Profiel: EVC als prikkel voor vraaggestuurd werken (december 2009)

Leven lang leren is landelijk en Europees beleid. Ook het beroepsonderwijs heeft daarin een taak. Mbo-instellingen moeten flexibeler worden als ze op het vlak van leven lang leren een rol willen spelen. Eerst expliciet kiezen voor vraaggericht werken, daarna via EVC werken aan de invulling ervan. Maar... hoe kom je tot een keuze voor vraagsturing? In het artikel 'Volop kansen voor roc's' dat in Profiel van december 2009 verscheen, beschrijft Tijs Pijls een aanpak hiervoor.

Document: Artikel EVC als prikkel voor vraaggestuurd werken | Download

Evaluatierapport 15 pilotprojecten 'Goed Bij in Brabant' 2006 – 2007 (2008)

Evaluatierapport van 15 pilots in het kader van 'Goed Bij in Brabant' (onderdeel van het provinciale programma Kennis = Meedoen). Het programma en de projecten zijn gericht op het werven en opleiden van laagopgeleiden met daarin aanbevelingen hoe laagopgeleiden te bereiken, hoe ze op te leiden, hoe om te gaan met EVC en hoe een project te draaien. Veel van de projecten gaan door. De provincie gaat zelf in ieder geval verder met de leerbon (gemeente Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Oss willen de leerbon invoeren) en met educatieve televisie.

Document: Evaluatierapport 15 pilotprojecten 'Goed Bij in Brabant' | Download

Boekje Ervaringen met EVC bij het Rijk: Leer je Rijk in praktijk (2008)

Dit boekje bevat interviews met de projectleiders van de EVC-projecten bij VWS, Dienst Justitiële Inrichtingen, Belastingdienst, SZW en OCW. Zij vertellen hun ervaringen bij introductie, uitvoering en verankering van EVC in hun organisatie. In alle openheid delen zij hun successen en leerpunten.
Ook EVC-aanbieders en deelnemers komen aan het woord. Het boekje biedt zo een momentopname van EVC zoals toegepast binnen de rijksdienst. Ook is het bedoeld als inspiratiebron voor ministeries en diensten die overwegen EVC te gaan invoeren of hiermee net zijn begonnen. Daartoe zijn in het boekje ook tips, een stappenoverzicht en bronnen voor verdere informatie opgenomen.

Document: Boekje Ervaringen met EVC bij het rijk | Download

Publicatie stand van zaken EVC in Nederland: EVC op weg (2007)

EVC is een van de sleutelbegrippen in de ontwikkeling naar een kennissamenleving. De publicatie EVC op weg geeft een beeld van de stand van zaken van EVC in Nederland. Dat gebeurt vanuit verschillende perspectieven: van beleid en regio's tot organisaties en EVC-aanbieders. Naast goede voorbeelden worden ook hobbels en valkuilen genoemd die overwonnen moeten worden om van EVC een doorslaand succes te maken

Document: Publicatie: EVC op weg | Download

Openbare les: Rozen voor het oprapen. Over beroepsvorming, EVC en persoonlijke ontwikkeling (2006)

Volgens Ruud Duvekot, lector Leren waarderen en EVC bij de Hogeschool van Amsterdam, bespaart een groot bedrijf als Corus € 18.000,- per werknemer door EVC. Door EVC als meetinstrument toe te passen wordt voorkomen dat iemand leert wat hij al weet. Dat betekent een aanzienlijke kostenreductie op de scholingskosten en het levert tijdwinst op door on the job learning. Duvekot: 'De instroom van vakmensen blijft achter. Bedrijven zullen steeds meer geneigd zijn hun 'zittende' personeel te EVC-en en daarna via maatwerk op te scholen naar het gewenste niveau. Je bent gek als je als werkgever geen gebruik maakt van het instrument EVC.'
Ruud Duvekot verzorgde op 15 november 2006 een openbare les over dit thema naar aanleiding waarvan dit boekje verscheen.

Document: Openbare les: Rozen voor het oprapen | Download

Projectverslag: EVC voor Velen (2006)

Deze publicatie is het eindverslag van het project 'EVC voor Velen' dat door het Ruud de Moor Centrum is uitgevoerd. Het Ruud de Moor Centrum wil met deze publicatie gevarieerde en praktische informatie bieden, die behulpzaam is bij het ontwerpen en exploiteren van EVC-praktijken. Deze publicatie is met name bedoeld voor EVC-functionarissen die tot taak hebben concreet handen en voeten te geven aan het EVC-beleid in hun onderwijsinstelling, maar ook voor leden van examencommissies, stafmedewerkers en beleidsmakers biedt deze publicatie relevante informatie over huidige EVC-praktijken in het hoger onderwijs.

Document: Projectverslag EVC voor velen | Download

Publicatie Kwaliteitsimpuls voor EVC en loopbaanbegeleiding. Een slag dieper met CH-Q (2004)

In de Nederlandse EVC- en loopbaanpraktijk is nog weinig eenduidigheid over de deskundigheid van begeleiders en beoordelaars. Er zijn geen formele competentiestandaarden en ontwikkelingstrajecten voor nieuwe rollen zoals loopbaanbegeleiders, portfoliobegeleiders en EVC-assessoren. Echter, vanuit verschillende geledingen worden steeds meer kwaliteitseisen gesteld aan de deskundigheid van betrokkenen. In Zwitserland bestaat al enige jaren een systeem dat hierin zou kunnen voorzien: CH-Q. CH-Q is een methode voor zelfmanagement van competenties en kwaliteitsborging. In deze publicatie worden de eerste bevindingen in Nederland beschreven en vertaald in aanbevelingen voor de Nederlandse situatie.

Document: Publicatie Kwaliteitsimpuls Een slag dieper met CH-Q | Download