kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Europese richtlijnen voor validering non-formeel en informeel leren (mei 2015)

De Europese richtlijnen voor validering van non-formeel en informeel leren zijn geschreven voor individuen en organisaties die verantwoordelijk zijn voor het initiatief, de ontwikkeling, implementatie en praktijk van validering. Deze stakeholders opereren op verschillende niveaus (Europees, nationaal, sectoraal en lokaal) en in verschillende contexten (publiek, privaat en vrijwilligerswerk; opleiding en training en arbeidsmarkt). De bedoeling van de richtlijnen is om de voorwaarden voor implementatie te verduidelijken, te wijzen op de keuzes die gemaakt moeten worden in de verschillende stadia van het proces. Het laatste hoofdstuk geeft schematisch weer hoe de verschillende stappen die gezet moeten worden met elkaar samenhangen.

Document: European guidelines for non-formal and informal learning | Download

Voorstel EU voor invoering EVC-systeem (oktober 2012)

De Europese Commissie heeft een voorstel aan de Europese Raad gedaan over de invoering van EVC in elke lidstaat. In 2015 moet dit gerealiseerd zijn. Het belangrijkste doel dat de Europese Commissie hiermee wil bereiken is het vergroten van de kansen op werk voor met name werkzoekenden onder laagopgeleiden. Op dit moment beschikken alleen Finland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland over het systeem Erkenning van Verworven Competenties (EVC). Met deze aanbeveling dringt de Commissie er bij de lidstaten op aan om tegen 2015 nationale systemen voor de validatie van niet-formeel en informeel leren (EVC) op te zetten. Dit zou de burgers in staat stellen om een volledige of gedeeltelijke kwalificatie te verkrijgen op grond van de vaardigheden en competenties die zij buiten het formele onderwijs hebben verworven. Het voorstel van de Commissie maakt deel uit van de Europa 2020-initiatieven "Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen" en "Jeugd in beweging". Zij vult hiermee het Europees kwalificatiekader (EQF) aan, dat de validatie van formeel onderwijs bevordert. Het voorstel van de Commissie zal door de Raad worden besproken en door de ministers van Onderwijs en Jeugdzaken op 23/24 november 2012 worden goedgekeurd.

Document: Voorstel aanbeveling Europese Raad validatie informeel en niet-formeel leren | Download

Background paper ECVET EQUAVET EQF (september 2012)

In dit backgroundpaper wordt de samenhang en mogelijke synergie geduid tussen de verschillende EU-instrumenten op het gebied van een leven lang leren. Dit in verband met een mogelijk nieuw te ontwikkelen perspectief voor validation of lifelong learning.

Document: ECVET-EQAVET-EQF background paper | Download

Europees onderzoek naar validatie non-formeel en informeel leren (zomer 2011)

CEDEFOP heeft de European Inventory of validation of non-formal and informal learning 2010 gepubliceerd (verschenen zomer 2011). Dit rapport bevat een overzicht van landenrapportages, case studies en thematische studies over hoe validatie van non-formeel en informeel leren - oftewel EVC - in verschillende landen is geïmplementeerd. De rapporten zijn gerelateerd aan leven lang leren, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en sociale uitsluiting. Bovendien zijn deze gericht op zowel nationaal als ook regionaal en lokaal niveau. In deze inventory is onder andere de case study The Philips Vocational qualifications programme uit Nederland opgenomen.

Document: European inventory on validation | Download

Projectverslag: Managing European diversity in lifelong learning (2006)

Het Europese project ‘Managing European Diversity in Lifelong learning’ is afgesloten en het eindproduct is een boek geworden. Kern van het project betrof het erkennen en waarderen van leer- en ervaringsresultaten ofwel Valuation of Prior Learning. Door meer inzicht in aanwezige competenties en ambities kunnen personeelsafdelingen een veel beter scholingsbeleid en personeelsbeleid ontwikkelen en uitvoeren.

Document: Managing european diversity in lifelong learning | Download