kenniscentrum-evc-logo-wit

 

Artikel in Profiel: Als je het doet, doe het dan goed (november 2012)In dit artikel wordt nader ingegaan op het advies Over de drempel tot postinitieel leren (juni 2012) van de Onderwijsraad.
De Onderwijsraad vindt EVC een heel bruikbaar instrument maar de kwaliteit moet wel goed zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. De raad stelt o.a. voor om de licentieduur voor het aanbieden van erkende EVC-trajecten te verlengen naar 4 jaar en ook een erkenning op het niveau van de instelling in het leven te roepen. 
Het tweede scholingsvraagstuk voor laagopgeleiden waar dit artikel op inzoomt is de volwasseneneducatie voor laaggeletterden. De overheid wil marktwerking stimueren en verwacht dat hiermee de kwaliteit van het scholingsaanbod omhoog gaat en de kosten omlaag. De raad ziet echter een aantal voor- en nadelen van het marktwerkingsplan.

Document: Als je het doet, doe het dan goed | Download

Advies Onderwijsraad Over de drempel van post-initieel leren (juni 2012)

De Onderwijsraad besteedt in haar advies Over de drempel van post-initieel leren
de nodige aandacht aan de borging van de kwaliteit van ervaringscertificaten:
‘Ervaringscertificaten zijn behulpzaam bij het erkennen van informeel leren en het stimuleren van post-initieel leren, maar de kwaliteit van EVC blijkt wisselend. De raad adviseert het toezicht op het erkenningsproces te verscherpen.’

Document: De drempel van postinitieel leren | Download

SER-advies over postinitiële scholing (april 2012)


Het SER-ontwerpadvies over postinitiële scholing is verschenen: Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt. Het kabinet vroeg hier vorig jaar om in het kader van een leven lang leren. Het advies pleit voor het verder uitbouwen van EVC.

Document: Werk maken van postinitiële scholing | Download

SER-advies Werk maken van baan-naar-baan mobiliteit (april 2011)


In het advies Werk maken van baan-baanmobiliteit beantwoordt de SER vragen van het vorige kabinet over arbeidsmobiliteit tussen de publieke en de private sector. Een van de uitwerkingen betreft EVC. Maak certificering van in de praktijk opgedane kennis en vaardigheden via EVC-procedures mogelijk. Laat sociale partners in cao’s af te spreken dat werknemers een beroep kunnen doen op het volgen van een EVC-procedure; zorg voor overdraagbaarheid van kennis en competenties via EVC; stimuleer gebruik van EVC bij lager opgeleiden, en zet de kwaliteitsslag EVC verder door.

Document: Werk maken van baan-naar-baan mobiliteit | Download

Advies van de Onderwijsraad: Een diploma van waarde (oktober 2010)


Op 13 oktober 2010 bood de Onderwijsraad het advies Een diploma van waarde aan aan de voorzitter van de Tweede kamer. In het algemeen constateert de Onderwijsraad dat er sprake is van allerlei separate ontwikkelingen rond het examen- en diplomavraagstuk. De raad vindt dat geen goede zaak en pleit ervoor om systematischer met ontwikkelingen om te gaan. Een van de aanvelingen betreft evc en de rol van de examencommissies in mbo, hbo en wo: begrens de inzet van ervaringscertificaten en scherp de wettelijke rol van de examencommissies in mbo, hbo en wo ten aanzien van ervaringscertificaten aan.

Document: Een diploma van waarde | Download

Advies Commissie Kwalificeren en Examineren: Naar meer doelmatigheid in het mbo - tussenrapportage (september 2010)

In mei 2010 verzocht de toenmalige staatssecretaris onderwijs en sociale partners haar van advies te voorzien over verhoging van doelmatigheid van kwalificaties, opleidingenaanbod en examinering in het mbo. In een tussenrapportage begin september 2010 constateert de commissie Kwalificeren en Examineren (commissie Hermans/Van Zijl) o.a. dat de examencommissies expliciet moeten verantwoorden dat het assessment bij EVC grondig is uitgevoerd en dat roc's daarom terughoudend zijn bij het verstrekken van vrijstellingen. De commissie beveelt het volgende aan:
Als de sector zelf, gevalideerd door de paritaire commissie, afspraken heeft gemaakt over processen van examinering en evc, dan moet de Inspectie dat accepteren en in het toezicht meer afstand bewaren. Dat is doelmatig, zowel richting deelnemer (verkort traject) als richting instelling/inspectie (geen overbodige bureaucratie).

Document: Naar meer doelmatigheid in het mbo | Download

Advies: Tijd voor ontwikkeling van Denktank Leren en Werken (juli 2009)

In het advies Tijd voor ontwikkeling constateert de Denktank Leren en Werken dat een leven lang leren nodig is en dat een cultuurverandering hiervoor een vereiste is. Deze cultuurverandering is essentieel voor een omslag op de arbeidsmarkt, waar flexibiliteit en mobiliteit steeds belangrijker worden. Het kabinet zal de cultuurverandering gestalte geven met concrete maatregelen. Zo is een wetsvoorstel in voorbereiding voor een wederzijdse scholingsaanspraak. Daarnaast komt er een onderzoek naar de eventuele invoering van een opleidingscheque. Ook gaat het kabinet een regeling uitwerken die organisaties en instellingen stimuleert om zich om te vormen tot lerende organisaties. Het kabinet bespreekt met sociale partners hoe voorzieningen zoals loopbaanadviezen en -begeleiding meer gemeengoed kunnen worden binnen ondernemingen.

Documenten:

Advies: Tijd voor ontwikkeling | Download

Onderzoek: Tijd voor ontwikkeling | Download